Tüketicilerin coğrafik işaretli ürün algısı ve daha fazla fiyat ödeme eğilimi: Bir yapısal eşitlik modellemesi


Creative Commons License

USTAAHMETOĞLU E., Toklu İ. T., Küçük H. Ö.

Yönetim ve Ekonomi, vol.23, no.1, pp.145-161, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Yönetim ve Ekonomi
  • Page Numbers: pp.145-161
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

As an intellectual property right, geographical indications are signs showing an exclusive quality, celebrity or other attributes specified with a territory, area, region or country of its origin. This study aims to evaluate consumers' perceptions toward products with geographical indication and their willingness to pay a premium price for these types of products. The data of the model proposed for this aim were collected by convenience sampling method with face to face questionnaire. PLS (Partial Least Squares Method) was used to analyze the data. The main findings of the study are as follows, 'culture and tradition' and 'quality and safety' affect the consumers' perceptions towards geographical indication. This perception also affects the willingness to pay more for products with geographical indication. On the other hand, 'economic support' does not affect the consumers' perceptions with geographical indication. The results of this study provide valuable and important information to producers to determine effective marketing strategies to obtain a competitive advantage.

Bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı olarak coğrafi işaret, belirli bir nitelik, ün veya diğer özellikleriyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlere olan algılarını ve bu ürünlere daha fazla ödeme eğilimlerini ölçmektir. Bu amaç için oluşturulan modelin verileri kolayda örnekleme yöntemiyle, tüketicilerle yüz yüze yapılan anket çalışmasından elde edilmiştir. Elde edilen veriler En Küçük Kısmi Kareler (PLS) yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; kültür ve gelenek, kalite ve güvenilirlik coğrafi işaretli ürün algısını etkilerken, coğrafi işaretli ürün algısı da daha fazla fiyat ödeme eğilimini etkilemektedir. Diğer taraftan, ekonomik desteğin coğrafi işaretli ürün algısını etkilemediği bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları rekabet avantajı elde etmek isteyen yerel üreticiler için etkili bir pazarlama stratejisine karar vermeleri açısından değerli ve önemli bilgiler sunmaktadır.