Bor Nanoparçacıklarının Doğal Taşınımla Isı Transferinde Nanoakışkan Olarak Kullanımının İncelenmesi ve Karşılaştırılması


Şahin B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.22, no.66, pp.701-714, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The boron element, which finds itself in more application areas with developing technology and whose most of the world's reserves are located in our country, also has a strategic importance. For this reason, in order to determine the efficiency of boron element in terms of heat transfer, in most of the heat transfer applications nanofluid which has boron nanoparticles in certain volumetric fractions are used to replace the water used as fluid. The geometry of the problem is square and completely filled with nanofluid. Heat transfer values were determined by natural convection in the enclosure which was heated by a vertical wall and cooled from the other vertical wall. For this purpose, the equations obtained according to the Boussinesq approach, which contains the effects of buoyancy, were solved iteratively according to the SIMPLE algorithm. In the study of Rayleigh number between 104-106, nanoparticle volumetric fraction varies between 0, 2 and 4%. The Prandtl number for water used as base fluid is 6.2. The obtained results are presented for boron nanoparticle based on Rayleigh number and volumetric fraction and compared with those in which copper or aluminium oxide is used as the nanoparticle. In the use of boron nanoparticles, it was found that the heat transfer increased by 14% with increasing volumetric fractions and higher heat transfer occurs than other nanoparticles.

Gelişen teknolojiyle birlikte kendine daha fazla uygulama alanı bulan ve dünya üzerindeki rezervlerin büyük bir çoğunluğu ülkemizde bulunan bor elementi aynı zamanda stratejik bir öneme de sahiptir. Bu nedenle bor elementinin ısı transferi açısından etkinliğini belirlemek amacıyla çoğu ısı transferi uygulamasında akışkan olarak kullanılan su yerine, içerisine belirli hacimsel oranlarda bor nanoparçacıkları katılan nanoakışkan kullanılmıştır. Ele alınan problem geometrisi kare kesitli olup tamamen nanoakışkan ile doludur. Bir düşey duvarından ısıtılan, diğer düşey duvarından soğutulan kapalı ortamda doğal taşınım ile gerçekleşen ısı transferi analiz edilmiştir. Bu amaçla geliştirilen ve içerisinde kaldırma kuvveti etkilerini de barındıran Boussinesq yaklaşımına göre elde edilen eşitlikler SIMPLE algoritmasına göre iteratif olarak çözülmüştür. Rayleigh sayısının 104-106 aralığında yapılan çalışmada nanoparçacık hacimsel karışım oranı ise % 0, 2 ve 4 şeklinde değişmektedir. Ana akışkan olarak kullanılan su için Prandtl sayısı 6.2 değerini almıştır. Rayleigh sayısı ve hacimsel karışım oranına bağlı olarak bor nanoparçacık için elde edilen sonuçlar, nanoparçacık olarak bakır veya alüminyum oksit kullanılması durumundakilerle karşılaştırılmıştır. Bor nanoparçacık kullanımında hacimsel karışım oranının artmasıyla ısı transferinin % 14 oranında arttığı ve ısı aktarımının diğer nanoparçacıkların kullanıldığı durumlardakinden daha yüksek olduğu gözlenmiştir.