Various Actors in Production of Meaning


Creative Commons License

Sulaiman İ.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.8, pp.85-98, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Several linguistic elements involve in the production of general and private meaning of the text, starting from voice through the morphological and grammatic structure, to the text surrounded with various actors in production of meaning. Language is not a set of words, but a set of relations. Linguistic phenomenon is that the intended meaning doesn't appear or become clear through language dictionaries, which often only mention some meanings depending on some contexts. But the dictionaries could be sources to determine the linguistic phenomenon if the words are not mentioned in specific text or within a given context. The beauty of the speech doesn't arise from the independent words but from the way of composition and association with each other. This paper attempts to identify the elements (sound grammatical and contextual and morphological) that share among themselves to make clear the intended meaning by the structure or composition up to the realization of the intended meaning from text.

Başta ses olmak üzere, metnin genel ve özel anlamını üretmede çeşitli dilsel öğeler rol oynar; bu öğeler sarf ve nahiv yapılarının yanında metni kuşatan ve anlamın üretiminde etkin olan çeşitli karinelerdir. Dil, lafızlar topluluğu değil, ilişkiler topluluğudur. Dilsel olgudan kastedilen anlam, bazı bağlamları dikkate alarak bazı anlamları serdetmekle yetinen sözlükler sayesinde ortaya çıkmaz veya belli olmaz. Sözlük, dilsel öğelerin sınırlandırılmasında kaynak olabilir, çünkü lafız orda belli bir metinde ve belli bir bağlamda bulunmaz. Sözün güzelliği veya çirkinliği bağımsız lafızlardan kaynaklanmaz fakat bu lafızların diziminden ve birbiriyle olan irtibatından kaynaklanır. Bu çalışma metinden ne kastedildiğini anlamamıza yardımcı olan ses, sarf, dilbilgisi, bağlam gibi dille ilgili unsurları incelemeyi hedeflemektedir.