Gıda alımının nöroendokrin düzenlemesinde apelin-melatonin ilişkisi; hipotetik bir yaklaşım


Saral S.

6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, no.343, pp.244-245

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.244-245
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Apelin, G protein aracılı APJ reseptörünün endojen ligandı olarak tanımlanmıştır. Apelinerjik sistemin santral ve periferal yolaklar üzerinden enerji metabolizması ve beslenmeyi düzenleyebileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte, mevcut veriler bir paradoks olarak apelinin hem açlık hem de tokluk sinyalleri oluşturabileceğini ortaya koymuştur. Dahası, kemirgenlere apelin uygulanmasının aydınlık ve karanlık fazdaki besin alımını da farklı etkilediği bildirilmiştir. Önceki çalışmalarımızda, apelin-13’ün aydınlık fazda besin alımını anlamlı olarak değiştirmediği karanlık fazda ise arttırdığını bulduk. Bu etkiye başlıca dolaşımdaki ghrelin ve nöropeptid Y salınımındaki artışın eşlik ettiğini gözlemledik. Bununla birlikte, apelinin besin alımının düzenlenmesindeki rolü hala belirsizliğini korumaktadır. Besin alımının kontrolünde apelinerjik sistemin sirkadiyen yapıları etkileyebileceğini gösteren güçlü deliller vardır. Apelin reseptör mRNA’sı sirkadiyen ritmi ve beslenme davranışını kontrol eden paraventriküler, supraoptik ve arkuat çekirdek ile pineal bezde ve diğer ekstra hipotalamik beyin alanlarında yaygın olarak tespit edilmiştir. Pineal bez, vücudun sirkadyen ritim gösteren fizyolojik fonksiyonlarının senkronize edilmesinde anahtar rol oynar. Pineal bezden sentezlenen melatonin uyku-uyanıklık, vücut ısısı ve beslenme çok sayıda fizyolojik role sahiptir. Melatonin sentez ve salınımı sirkadyen ritim gösterir ve karanlık faz boyunca maksimum noktaya ulaşır. Diğer yandan, melatoninin tür bağımlı olarak değişen sonuçlarla beslenmenin davranışsal ritimlerini etkilediği bildirilmiştir. Kemirgenlerde gıda alımının zamanlaması sirkadyen ritimle ilişkilidir ve özellikle besin alımının büyük bölümü karanlık fazda gerçekleşir. Birlikte değerlendirildiğinde, apelinin pineal bezden melatonin salınımını değiştirerek beslenme davranışının kontrolünde anahtar role sahip olabileceğini hipotez ettik. Ancak, bu muhtemel ilişki henüz sorgulanmamıştır. Bu nedenle, gelecekteki araştırmalarda apelin-melatonin etkileşiminin beslenmenin nöroendokrin düzenlenmesindeki muhtemel rolünün ortaya konulması önem arz etmektedir. Sonuç olarak, apelin-melatonin etkileşimi beslenme hastalıkların önlenmesi ve/veya tedavisinde yeni terapötik hedefler ortaya konulmasına aracılık edebilir.

Apelin-Melatonin Relationship in Neuroendocrine Regulation of Nutrition; a Hypothetical Approach

Abstract

Apelin has been identified as the endogenous ligand of the G protein-mediated APJ receptor. It has been shown that the apelinergic system can regulate energy metabolism and feeding through central and peripheral pathways. However, available data suggest that, as a paradox, apelin can generate both hunger and satiety signals. Moreover, it has been reported that the administration of apelin in rodents affects food intake in the light and dark phases differently. We found that apelin-13 does not significantly alter food intake in the light phase, but increases it in the dark phase. However, the role of apelin in regulating food intake remains unclear. There is strong evidence that the apelinergic system can affect circadian structures in the control of food intake. APJ has been commonly detected in the paraventricular, supraoptic, and arcuate nuclei, pineal gland that control circadian rhythm and feeding. Melatonin synthesized from the pineal gland has many physiological roles in sleep-wakefulness, body temperature and nutrition. Melatonin synthesis and release shows a circadian rhythm and reaches its maximum during the dark phase. On the other hand, it has been reported that melatonin affects behavioral rhythms of feeding, with varying results depending on the species. The timing of food intake in rodents is related to the circadian rhythm, and most of the food intake occurs especially during the dark phase. Taken together, we hypothesized that apelin may have a key role in controlling feeding behavior by changing the release of melatonin from the pineal gland. However, this possible relationship has not yet been questioned. Therefore, it is important to reveal the possible role of the apelin-melatonin interaction in the neuroendocrine regulation of nutrition in future studies. Consequently, the apelin-melatonin interaction may mediate the establishment of new therapeutic targets in the prevention and/or treatment of nutritional diseases.

Keywords: Food İntake, Circadian Ritim, Apelin, Apj, Melatonin