5, 6, 7 and 8th Grade Turkish Textbooks Investigation of the Scoring Consistency of Open-ended Questions of Common Theme Texts


Taşdemir F., Ekinci Çelikpazu E.

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar 11, Gülsün Leyla Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.405-422, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ankara Üniversitesi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.405-422
  • Editors: Gülsün Leyla Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In order for the student to have a high level of

behavior; cognitiv, affective and dynamic features

should be used together. In the international scale

exams, higher level reading and comprehension

skills are required to answer the questions of

students and open-ended questions and objective

scoring. The aim of the study is to investigate the

consistency of scoring of the answers to the openended

theme text questions in the 5, 6,7 and 8th

grade Turkish textbooks.The research is in the a

relational survey model. The research was carried

out on the common themes of Turkish National

Curriculum, National Struggle and Atatürk in the

curriculum of 5, 6, 7 and 8 Turkish lessons. The

scores of the five raters to the answers constitute

the data. The consistency of the scores given by five

raters to the answers of open-ended questions was

calculated.When the credibility of the co-authored

texts was examined, it was found that there was a

moderately positive relationship with the level of

significance (p<.05). Cronbach’s Alpha Coefficient

was found .53. In-class correlation coefficient also

yielded the same result. Turkish, 5, 6, 7. and 8th

grade common theme text open-ended questions

were evaluated with predetermined rubrics. A

significant correlation was found between (r=.78,p

<.05) and all the class correlation analysis criteria.

It was observed that rubric use provided higher

consistency in scoring than rubric non-use.

Öğrencinin bir davranışının üst düzey olabilmesi

için; bilişsel, duyuşsal ve devinimsel özelliklerin bir

arada kullanılması gerekir. Uluslararası ölçekli

sınavlarda üst düzey okuma, anlama becerisi

gerektiren sorularda öğrencilerin yanıtlarının

artması açık uçlu soru yazımı ve objektif puanlama

ile mümkün olabilir. Araştırmanın amacı 5, 6,7

ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki açık uçlu

metin altı soruların yanıtlarının puanlanma

tutarlılığının incelenmesidir. Araştırma ilişkisel

tarama modelindedir. Araştırma 5, 6,7 ve 8. sınıf

Türkçe ders kitaplarında yer alan “Erdemler”,

“Millî Kültürümüz”, “Millî Mücadele ve Atatürk”

ortak temaları üzerinden yürütülmüştür. Beş

puanlayıcının yanıtlara verdikleri puanlar

verileri oluşturmaktadır. Açık uçlu soruların

rubriksiz güvenirlikleri incelendiğinde (p<.05)

düzeyinde orta düzeyde pozitif yönlü ilişki

bulunmuştur. Cronbach’ın Alpha katsayısı .53

bulunmuştur. Sınıfiçi korelasyon katsayısı da

aynı sonucu vermiştir. 5.,6.,7. ve 8. sınıf Türkçe

ders kitaplarında ortak tema metin altı açık uçlu

sorularının daha önceden belirlenen rubriklerle

değerlendirilmesinde ise sınıfiçi korelasyon analizi

sonucunda (r=.78,p<.05) ölçütlerin tamamı

arasında yüksek düzeyde manidar bir ilişkiye

rastlanmıştır. Rubrik kullanımının puanlamada

rubrik kullanılmama durumuna göre daha

yüksek düzeyde tutarlılık sağladığı görülmüştür.