Clinical Significance In Mental Health Studies


Avşar V., Şengül Avşar A.

Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research, vol.10, no.1, pp.109-121, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Experts who work in the field of mental health, make interventions based on moods or the issues that individuals go through. These interventions are usually carried out under the name of therapy, psychotherapy or psychological counseling in clinical environments with a professional manner. Usually in these clinically conducted studies, the statistical significance of the difference between the pre-test and post-test measurements of the clients is analyzed. However, detection of this difference is mostly made considering the group mean, which falls short in the identification of individual changes. It is critical to analyze the clinical significance of the change in clients following the psychological interventions. Clinical significance is the statistical study to determine whether the differences between the pre-test and post-test scores of individuals are clinically significant. The aim of this review article is to introduce various widely used methods of clinical significance, and to expedite the use of these methods making them easier to understand for mental health experts or researchers who focus on the differences between the individual test scores in experimental studies or clinical practices in Turkey. In accordance with the purpose identified, prominent articles regarding clinical significance were studied and evaluated. Based on results from literature review, statistical significance does not guarantee any clinical changes in individuals. It is necessary and crucial to determinate and report the clinical significance of changes in individuals that attend particularly the experimental studies or studies carried out in clinical environments.

Ruh sağlığı alanında hizmet veren uzmanlar, bireylerin ruhsal durumlarına ya da yaşadıkları sorunlara yönelik müdahalelerde bulunmaktadırlar. Bu müdahaleler genellikle terapi, psikoterapi ya da psikolojik danışma adı altında, klinik ortamlarda ve profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilmektedir. Klinik olarak yürütülen bu çalışmalarda genellikle, danışanların ön-test ve son-test ölçümleri arasındaki farkın istatistiksel anlamlılığı araştırılmaktadır. Ancak bu farklılık çoğu zaman grup ortalamaları üzerinden hesaplanmakta, bu da bireysel değişimin belirlenmesinde yeterli bulunmamaktadır. Sunulan psikolojik yardım hizmeti sonrasında danışanlarda meydana gelen değişimin klinik olarak anlamlı olup olmadığının değerlendirilmesi önemlidir. Klinik anlamlılık, bireylerin ön-test ile son-test puanlarındaki değişimin klinik açıdan anlamlı olup olmadığını belirlemeye yönelik istatistiksel çalışmalardır. Bu derleme makalesinin amacı; klinik anlamlılığın değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan çeşitli yöntemleri tanıtmak ve Türkiye’de deneysel çalışmalarda ya da klinik uygulamalarda bireysel test puanlarındaki değişim üzerine odaklanan ruh sağlığı uzmanları veya araştırmacılar için bu yöntemlerin anlaşılmasını kolaylaştırarak kullanımını yaygınlaştırmaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda, klinik anlamlılıkla ilgili önemli makaleler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Literatür incelemesinden elde edilen sonuçlara göre, istatistiksel anlamlılık bireylerin klinik anlamda değişiklik gösterdiğini garanti etmemektedir. Özellikle deneysel çalışmalarda ya da klinik ortamlarda yürütülen araştırmalarda bireylerdeki değişimin klinik anlamlılığının değerlendirilip raporlaştırılması gerekli ve önemlidir.