Factors Effective in The Use Of Credit Card: the Case of Ordu


Creative Commons License

Pilatin A.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.1400-1426, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Ordu ilinde yaşayan tüketicilerin kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu kapsamda 425 kişi ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Buna göre, Ordu ilindeki tüketicilerin demografik özellikleri, kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler ve kredi kartı kullanma alışkanlıkları yapılan frekans analizi ile gösterilmiştir. Tüketicilerin kredi kartı kullanım motivasyonlarında en önemli etkenin kredi kartlarının taksitli alış-veriş imkânı sağlamasının olduğu anlaşılmıştır. Kredi kartı ile yapılan harcama türlerine bakıldığında ilk sırada 3,81 ortalamayla gıda harcaması, ikincisi sırada 3,23 ortalamayla giyim harcamaları ve üçüncü sırada ise 2,98 ortalama ile elektronik ürün harcamalarının yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılan T-Testi ve Anova analizleriyle kredi kartı kullanımını etkileyen faktörlerin demografik özelliklere ve gelire göre çok önemli bir farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir. Buna göre kredi kartı kullanımında etkili olan faktörler katılımcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim seviyesi ve eşlerin çalışma durumuna göre istatistiksel olarak farklılık gösterirken katılımcıların gelirleri, meslekleri ve medeni durumlarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği tespit edilmiştir.