Investigation of the Effect of Minimal, Low and High Flow Anesthesia on Body Temperature and Tissue Oxygenation in Elective Nasal Surgeries


Creative Commons License

Kesimal G., Kazancıoğlu L., Kazdal H.

5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 December 2021, pp.116-117

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.116-117
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective:Inadvertent perioperative hypothermia is frequently observed in patients under general anesthesia. Intraoperative high fresh gas flow (FGF), dry and cold air can contribute. Therefore, low and minimal flow anesthesia methods are applied in today'spractice. There are application reservations due to the risk of hypoxia. In our study, we aimed to investigate the effect of minimal, low and high flow anesthesia on body temperature and tissue oxygenation in patients under go in elective nasal surgery. Material and Methods:With the permission of Recep Tayyip Erdoğan University Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee dated 23.12.2016 and 2016/39, in a prospective randomized controlled study under hypotensive anesthesia, elective nasal surgery planned, 18-60 years old, BMI 19-27, ASA patients in the 1-2 risk group, the operation time between 1-4 hours were included. It was divided into minimal (0.5L / min), low (1L / min) and high (2L / min) flow anesthesia. Demographic data such as age, gender, BMI of the patients and operative data (duration of anesthesia, operation time, iv total fluid) were recorded. Preoperative waiting room temperature, intraoperative operating room temperature and intraoperative body temperature, anesthesia respiratory circuit humidity and temperature, tissue oxygen saturation 0. min, 15 min, 30. min, 60. min, 90 min, 120 min and 150. recorded in minutes. In the postoperative period, shivering, Alderete score, room temperature of the recovery unit, and body temperatures of the patients were recorded. Results: Data of 92 patients were analyzed. Perioperative hypothermia developed in all patients(p=0.001;p<0.01).There was no significant difference in demographic data, perioperative hemodynamic parameters and body temperature of the patients (p> 0.05). In the minimal flow group, tissue oxygen saturations (p=0.033, p = 0.028, p = 0.011, p = 0.02; p <0.05) and postoperative Aldrete score (p=0.002; p <0.01) was found to be significantly higher. A correlation was found between operating room temperature and postoperative recovery temperatures and body temperature (r =0.446, r =0.531; p <0.05). Conclusion:Inadvertent perioperative hypothermia was detected in all patients who under went elective nasal surgery. It was observed that 0.5, 1 and 2 L / min FGF rates had no effect on body temperature, and at the same time, the anesthesia circuitmaintained its humidity and temperature.However, tissue oxygen saturation at 0.5 L / min FGF and Aldrete score in the postoperative recovery unit were higher. Body temperature was correlated with preoperative waiting room, operating room, postoperative recovery room temperature. Keywords:Minimal Flow Anesthesia, Low Flow Anesthesia, Inadvertent Perioperative Hypothermia, Tissue Oxygen Saturation

Amaç: İntraoperatif yüksek taze gaz akışı, kuru ve soğuk hava istemsiz perioperatif hipotermiye katkıda bulunabilir.Bu nedenle anestezi iklimini iyileştiren düşük ve minimal akım anestezi yöntemleri uygulanmaktadır.Hipoksi riski nedeniyle uygulama çekinceleri mevcuttur.Çalışmamızda elektif nazal cerrahi geçiren hastalarda minimal, düşük ve yüksek akımlı anestezinin vücut sıcaklığı ve doku oksijenasyonuna etkisini araştırmayı amaçladık. Materyal ve Yöntemler:Prospektif randomize kontrollü çalışmaya hipotansif anestezi altında, elektif nazal cerrahi planlanan,18-60 yaş,ASA 1-2 risk grubunda, operasyon süresi 1-4 saat arasında olan hastalar alındı ve Grup 1(0,5L dk-1), Grup2(1L dk-1) ve Grup 3(2L dk-1) olarak ayrıldı.Hastaların demografik ve operatif verileri,preoperatif bekleme odası sıcaklığı,intraoperatif ameliyathane oda sıcaklığı,intraoperatif vücut sıcaklığı,anestezi solunum devre nem ve sıcaklığı,doku oksijen satürasyonu,doku hemoglobin indeksi 0dk,15dk,30dk,60dk,90dk,120dk,150dk ve postoperatif dönemde titreme, aldrete skoru,derlenme ünitesi oda sıcaklığı,vücut sıcaklıkları kaydedildi. Bulgular:92 hastada perioperatif hipotermi gelişti(p=0,001;p<0,01).Gruplar arasında demografik veriler,perioperatif hemodinamik parametreler,vücut sıcaklıklarında anlamlı farklılık bulunmadı(p>0,05).Minimal akımlı grupta 15dk,60dk,90dk,120dk doku oksijen satürasyonları(p=0,033,p=0,028,p=0,011,p=0,02;p<0.05)postoperatif aldrete skoru(p=0,002;p<0,01) diğer iki gruba göre anlamlı olarak yüksek bulundu.Ameliyathane oda sıcaklığı,postoperatif derlenme sıcaklıkları ile vücut sıcaklığı arasında korelasyon bulundu(r=,446, r=,531;p<0,05). Sonuçlar: Minimal,düşük,yüksek akım anestezi uygulamalarında hipotansif anestezi ile elektif nazal cerrahi yapılan hastaların tümünde istemsiz perioperatif hipotermi geliştiği vücut sıcaklıklarının,anestezi devresinin nem ve sıcaklığının benzer olduğu görüldü.Ancak minimal akım anestezi grubunda doku oksijen satürasyonu ve postoperatif derlenme ünitesinde aldrete skorunun daha yüksek bulunmasının hipoksi kaygılarının tersine bu yöntemlerin güvenle uygulanabileceği, düşük akım anestezi tekniğinin doku düzeyindeki etkileri için ise daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Anahtar Sözcükler: Doku Oksijen Satürasyonu, Düşük Akım Anestezi, İstemsiz Perioperatif Hipotermi , Minimal Akım Anestezi