Dental Volumetrik Tomografilerde Saptanan Maksiller Sinüs Patolojilerinin Değerlendirilmesi


Günaçar D. N., Köse T. E.

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, vol.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Dental volumetric tomography (DVT) not only helps to detect pathologies of teeth, periodontium and bone in dentistry, but also enables three-dimensional imaging in maxillary sinus and pathologies at related area. The aim of this study is to evaluate the frequency of maxillary sinus pathologies diagnosed in patients who applied to the dentistry faculty and had DVT images for various reasons. DVT images of 294 maxillary sinus of 151 patients (86 female, 65 male) were scanned retrospectively. Pathologies belonging to the maxillary sinus are classified as follows; intrinsic: inflammatory (mucositis, acute sinusitis, chronic sinusitis, mucus retention pseudocyst, polyp, antrolith, mucocele) and neoplasm (papilloma, osteoma, squamous cell carcinoma and pseudotumor), extrinsic: inflammatory (periostitis), odontogenic cysts and neoplasms bone dysplasias, displacement of dental structures in the sinus. Results were evaluated according to percentage distributions. In the study 104 pathology was found in the maxillary sinus and its incidence is 35%. The most common maxillary sinus pathology is mucositis with the 16,32%. The other most common pathologies, respectively, are mucus retention pseudocyst, polyp and acute sinusitis. DVT, which is taken to examine teeth and surrounding tissues in detail in dentistry, is a frequently used imaging method due to less patient radiation dose compared to medical computed tomography. It is extremely important to detect pathologies in the maxillary sinus area that enters the imaging field during DVT examination, in order to direct the patient to the relevant specialist for the treatment of the detected problem.

Dental volumetrik tomografi (DVT), diĢ hekimliğinde sadece diĢlere, periodonsiyum ve kemiğe ait patolojileri saptamaya yardımcı olmakla kalmaz, ayrıca maksiller sinüs bulgu ve patolojilerinin de üç boyutlu görüntülenebilmesine olanak sağlar. Bu çalıĢmanın amacı, diĢ hekimliği fakültesine baĢvuran ve çeĢitli nedenlerle DVT görüntüleri alınan hastalarda teĢhis edilen maksiller sinüs patolojilerinin görülme sıklığının değerlendirilmesidir. 151 hastaya ait (86 kadın, 65 erkek) 294 tane maksiller sinüse ait DVT görüntüler retrospektif olarak taranmıĢtır. Maksiller sinüse ait patolojiler Ģu Ģekilde sınıflandırılmıĢtır; iç kaynaklı: inflamatuar (mukozitis, akut sinüzitis, kronik sinüzitis, mukus retansiyon pseudokisti, polip, antrolit,mukosel) ve neoplazm ( papilloma, osteoma, skuamoz hücreli karsinoma ve pseudotumor), dıĢ kaynaklı: inflamatuar (periostitis), odontojenik kist ve neoplazmlar, kemik displazileri, dental yapıların sinüs içerisinde yer değiĢtirmesi. Sonuçlar yüzdelik dağılımlara göre değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada 104 maksiller sinüste patoloji bulunmuĢtur ve görülme sıklığı 35%‟dir. En sık görülen maksiller sinüs patolojisi 16,32% ile mukozitistir. Sırasıyla diğer en yaygın patolojiler mukus retansiyon pseudokisti, polip ve akut sinüzittir. DiĢ hekimliğinde diĢ ve çevre dokuları detaylı incelemek amacıyla alınan DVT, tıbbi bilgisayarlı tomografilere göre daha az hasta radyasyon dozu sayesinde sık kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. DVT incelemesi sırasında görüntüleme alanına giren maksiller sinüs bölgesindeki patolojileri saptamak, hastayı tespit edilen problemin tedavisi için ilgili uzman doktora yönlendirmek adına son derece önemlidir.