EXAMINATION OF COLLEAGUE, SCHOOL ADMINISTRATION AND JOB SATISFACTION RELATIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS


Creative Commons License

HACICAFEROĞLU S., HACICAFEROĞLU B., SELÇUK M. H.

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.5, no.4, pp.33-44, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research was conducted for the purpose of identifying the colleague relations of physical education and sports teachers, support of school administration and job satisfaction levels for their professions in terms of certain variables. The population of the research, which was made by using general survey model, consisted of regular physical education and sports teachers working in Malatya city center. As for the sampling, it consisted of 80 volunteer physical education and sports teachers, randomly selected from the population. Colleague relations, support of school administration and job satisfaction scales were used as data collection tools in the research. Arithmetic average, t-test and one-way analysis of variance was used in analysis of the data. As a result of the research, based on the answers given by teachers to the scale, it was determined that general arithmetic averages of colleague relations, support of school administration and job satisfaction for their professions are at medium level. Also, it was identified that no statistically significant difference was present between the age, education level, marital status, seniority and the school they work and colleague relations, support of school administration and job satisfaction scores.

Bu araştırma, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin meslektaş ilişkilerini, okul idaresinin desteğini ve meslekleriyle ilgili hissettikleri iş doyum düzeylerini bazı değişkenler açısından belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın evrenini, Malatya il merkezinde görev yapmakta olan kadrolu beden eğitimi ve spor öğretmenleri oluştururken örneklemini ise evrenden tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 80 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak meslektaş ilişkileri, okul idaresi desteği ve iş doyum ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, t- testi ve tekyönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ölçeğe verdikleri yanıtlardan hareketle, meslektaş ilişkileri, okul idaresinin desteği ile meslekleriyle ilgili iş doyumlarının genel aritmetik ortalamaların orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yaş, eğitim durumu, medeni durum, kıdem ve görev yaptıkları okul durumları ile meslektaş ilişkileri, okul idaresi desteği ve iş doyumları puanları arasında istatistikî açıdan anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır.