Examining the Interests of Gifted Students in STEM Professions According to Some Variables


Ayvacı H. Ş., KÜÇÜK M., BEBEK G.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.281-303, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of the research is to examine the interests of gifted students in STEM professions according to some variables. Survey method was used in the research. The research group consisted of 58 students studying at the science and art center. 16 of these students are in the "support training program", 14 of them are in the "recognition of individual talents program", 12 of them are in the "special talents development program" and 16 of them are in the "project production and management program". In the study, "Science, Technology, Engineering, and Mathematics Career Interest Survey" developed by Kier, Blanchard, Osborne and Albert (2013) and adapted to Turkish by Koyunlu-Unlu, Dokme ve Unlu (2016) was used as a data collection tool. The data were analysed with SPSS. According to the data, it was determined that gender, program and paternal education status variables were significant in the interest of gifted students in STEM profession and gender made a significant difference in science and technology sub-dimensions, program made a significant difference in science, technology and mathematics sub-dimensions and maternal education status made a significant difference in science and technology sub-dimensions. Depending on the data, recommendations for the results and future studies are presented.
Araştırmanın amacı, özel yetenekli öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaca bağlı olarak araştırmada alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubu bilim ve sanat merkezinde öğrenim görmekte toplam 58 öğrenciden meydana gelmiştir. Bu öğrencilerin 16 tanesi “destek eğitim programı”, 14 tanesi “bireysel yetenekleri fark ettirme programı”, 12 tanesi “özel yetenekleri geliştirme programı” ve 16 tanesi ise “proje üretimi ve yönetimi programı”nda bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kier, Blanchard, Osborne ve Albert (2013) tarafından geliştirilen ve Koyunlu Ünlü, Dökme ve Ünlü (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan “Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. İlgili ölçme aracından elde edilen veriler nicel veri analiz programı olan SPSS ile analiz edilmiştir. Veri toplama aracından elde edilen verilere göre, özel yetenekli öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgilerinde cinsiyet, program ve baba eğitim durumu değişkeninin anlamlı olduğu görülmüştür. STEM’in her bir harfi olan alt boyutlar kısmında ise cinsiyetin fen ve teknoloji alt boyutlarında, programın fen, teknoloji ve matematik alt boyutlarında ve anne eğitim durumunun fen ve teknoloji alt boyutlarında anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere bağlı olarak sonuçlara ve ileride yürütülmesi planlanan çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.