Views Of Social Sciences and Science Teachers on Gender Equality-Based Education


Creative Commons License

Açıkgöz T., Çınar S.

10. International Symposium on Social Studies Education, Rize, Turkey, 9 - 11 June 2022, pp.172-193

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.172-193
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Toplumsal yaşamda çeşitli sebeplerle oluşan eşitsizlikler bireylerin veya grupların kaynaklara ulaşma ve kullanmasında avantaj veya dezavantajlarına neden olmaktadır. Ortaya çıkan eşitsizlik biçimlerinin en önemlilerden biri cinsiyet eşitsizliğidir. Bu durum toplumda kadınlar aleyhine birçok alanda statü farkı oluşumuna ve kadınların ikinci planda kalmalarına neden olmuştur. Bireylerin ve toplumların kalkınmasının temelini oluşturan, bireylerin toplum içindeki yerini büyük ölçüde etkileyen eğitimde de cinsiyetler arası eşitsizliğin olduğu gözlenmektedir. Eğitimdeki eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kalkması için cinsiyet eşitliğine dayalı bir öğretim ortamı oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler ve fen bilimleri öğretmenlerinin cinsiyet eşitliğine dayalı öğretim hakkındaki görüş ve uygulamalarını belirlemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Karadeniz’deki bir ilçenin devlet ortaokullarında görev yapan beş sosyal bilgiler ve beş fen bilimleri öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış mülakat soruları ile toplanmış ve veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerini cinsiyet eşitliğine dikkat ettiklerini ifade etmelerine rağmen verdikleri örneklere göre uygulamalarına bu durumu tam olarak yansıtamadıkları görülmüştür. Bu bağlamda öğretmenlere hizmet öncesi dönemde ve hizmet süreci içerisinde cinsiyet eşitliğine dayalı öğretim ortamlarının hazırlanmasına yönelik eğitimler verilmelidir. Ayrıca öğretim müfredatı ve materyalleri bu yönde yeniden ve detaylı olarak düzenlenmelidir.