Determination of The Effect of Worm Fertilizer Obtained from Red California Worm Fed with A Mixture of Municipal Waste and Clay Soil on The Growth of Daphne odora Thunb. ‘Aureomarginata’


Creative Commons License

Çemberci B., Yuksek T.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.7, no.3, pp.314-322, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Conversion of municipal waste sludge into products with economic value by using recycling methods is extremely important for sustainable environmental management. The aim of this study is to determine the effect of vermicompost obtained from red California earthworm fed with municipal sludge and clay mixture on the growth of Daphne odora Thunb. ‘Aureomarginata’plant. In order to produce vermicompost, 2 different (wastewater sludge (100%) and wastewater sludge (50%) + clay soil (50%)) feding materials were used. The research was carried out in the plastic box with a width of 40 cm x 40 cm length x 20 cm in accordance with the randomized plot design in three repetitions. As a result of the research, the number of worms in the wastewater sludge (100%) feding material decreased during the first 5 weeks and then increased. The worm weight in the wastewater sludge decreased by 6.20% during the first 2 weeks, increased from the second week to the 6th week, and then decreased again. The number of worms in the medium consisting of a mixture of wastewater sludge (50%) + clayey soil (50%) increased in the first week, then decreased linearly. As a result of the conversion of the waste sludge into solid vermicompost by vermicomposting technique, there was an increase of 9-25% in all 11 parameters measured in the waste sludge. Among the parameters, the highest increase occurred in the amount of IC, while the lowest increase occurred in the Na value. It was determined that the difference between Ca, Zn, TOC and IC values was statistically significant. The highest growth in height, the highest number of leaves, the highest root collar diameter, the highest root length, the highest root weight, the highest leaf weight, the highest stem weight, the highest flower weight, the highest above-ground biomass ratio was obtained in plants where vermicompost obtained from wastewater sludge (%) 50) + clay soil (50 %) growing medium.
Belediye atık çamurlarının geri dönüşüm yöntemleri kullanılarak ekonomik değeri olan ürüne dönüştürülmesi sürdürülebilir çevre yönetimi için son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı belediye atık çamuru ve killi toprak karışımı ile beslenen kırmızı Kaliforniya solucanından elde edilen solucan gübresinin Daphne odora Thunb. ‘Aureomarginata’ bitkisinin büyümesi üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Solucan gübresi üretmek amacıyla 2 farklı (atıksu çamuru (%100) ve atıksu çamuru (%50) + killi toprak (%50)) besi ortamı kullanılmıştır. Araştırma, 40 cm en x 40cm boy x 20 cm derinliğe sahip plastik kasalarda tesadüf parselleri deneme desenine uygun ve üç tekrarlı olarak yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, atık suyu çamuru (%100) besi ortamında solucan sayıları ilk 5 hafta boyunca azalmış, daha sonra artmıştır. Atık suyu çamurundaki solucan ağırlığı ilk 2 hafta süresince %6,20 oranında azalmış, ikinci haftadan 6. haftaya kadar artmış, daha sonra tekrar azalmıştır. Atıksu çamuru (%50) + killi toprak (%50) karışımından oluşan besi ortamındaki solucan sayıları 1. haftada artmış, daha sonra doğrusal bir şekilde azalmıştır. Atık çamurunun vermikompostlaştırma tekniği ile katı solucan gübresine dönüştürülmesi sonucunda atık çamurunda ölçülen 11 parametrenin tümünde %9-25 arasında değişen oranlarda artış olmuştur. Parametreler arasında en yüksek artış IC miktarında, en düşük artış ise Na değerinde meydana gelmiştir. Ca, Zn, TOC ve IC değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli seviyede olduğu tespit edilmiştir. En yüksek boy gelişimi, kök boğaz çapı, kök boyu, kök ağırlığı, yaprak ağırlığı, gövde ağırlığı, çiçek ağırlığı, toprak üstü biyomas ağırlığına ve en fazla yaprak sayısı oranına; atık su çamuru (%50) + killi toprak (%50) besi ortamından elde edilen solucan gübresinin uygulandığı bitkilerde ulaşılmıştır.