Fırtına Deresindeki Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde İzole Edilen Aeromonas spp. İzolatlarının Antimikrobiyel Hassasiyetin Belirlenmesi


Creative Commons License

Balta F.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.3, pp.397-407, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: Bu araştırmada, Fırtına deresi üzerinde kültürü yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerinde hastalıklı balıklarda Aeromonas spp.'nin varlığı araştırılmıştır. Tipik hastalık belirtileri gösteren balıkların dalak ve böbrek örneklerinden besiyerlerine ekimleri yapılmış ve 20±2ºC’de 48 saat inkübasyona bırakılmıştır. Bakteri izolatlarına hareket, katalaz, oksidaz ve OF besiyerinde oksidatif/fermentasyon testleri yapılmıştır. API 20NE test kiti kullanılarak şuşlar biyokimyasal olarak tanımlanmıştır. Motil Aeromonas spp. izolatlarının antimikrobiyellere karşı olan hassasiyetleri disk difüzyon yöntemine göre belirlenmiştir. En yüksek direnç ampicillin ve amoxicillin %100, sulfametoksazola %79.31, oksitetrasikline % 62,07 olarak tespit edilmiştir. Daha düşük direncin sırasıyla, eritromisin %51.72, trimetoprim/sulfametoksazol %48.27, oksolinik asid %37.93, florfenikole %17.24 ve en az oranda bir kinolon olan enrofloksasine %10.34 karşı şekillendiği belirlenmiştir. Oksitetrasikline dirençli olduğu saptanan 20 izolatın 7’sinde tetA varlığı tespit edilmiştir. Sekiz izolatın sınıf 1 integron ve 16 izolatın ise sınıf 2 integron gen yapılarını taşıdığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Aeromonas spp., integron gen yapıları, tetA, tetB, antimikrobiyal direnç.

Abstract: In this study, the presence of Aeromonas spp. isolated from diseased rainbow trout in aquaculture on Fırtına River was investigated. Specimens from spleens and kidneys obtained from diseased fishes showing typical clinical signs were inoculated in media. The samples were incubated at 20±2 ºC for 48 hours. Motility, catalase, oxidase and oxidative/fermentative tests were performed to the bacterial isolates. According to these test results, strains were biochemically identified by using API 20NE Kit. Antimicrobial susceptibilities of Aeromonas spp. isolates were tested by disk diffusion method. The highest resistance level to antimicrobials using in the treatment of bacterial fish diseases was detected against ampicillin and amoxicillin as 100%, sulfamethoxazole 79.31%, oxytetracycline as 62.07%. The lower resistance levels were to erytromycine, trimethoprim/sulfamethoxazole, oxolinic acid as 51,72%, 48.27%, and 37.93%, respectively. The lowest resistance level was determined to florfenicol and enrofloxacin as 17.24% and 10.34%. In PCR typing for 20 oxytetracycline-resistant strains, we detected seven strains had tetA. Eight strains were detected to harbor class 1 integron. Sixteen strains were detected to harbor class 2 integron.

Keywords: Aeromonas spp., integron gene structures, tetA, tetB, antimicrobial resistant.