The Asymmetric Effect of Domestic Public Debt on Income Inequality in Turkey


Çalcalı Ö.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.1, pp.59-81, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study investigated the asymmetric effects of domestic public debt on income inequality in Turkey. For this purpose, the Non-linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) model was preferred, which enables the determination of asymmetric effects between the series using the 1980-2015 annual data. In the context of empirical analysis, income inequality was used as the dependent variable. Within the scope of the main explanatory variable, domestic public debt was used. The economic growth, foreign direct investments and trade openness variables were used as control variables. The results showed that there is an asymmetrical relationship in the long term and symmetrical in the short term between income inequality and domestic public debt. It was determined that a negative shock in domestic public dept in the long term had a statistically significant and negative effect on income inequality. Similarly, it was concluded that a decrease in domestic public dept in the short term has a significant and negative effect on income inequality. The reduction in domestic public debt in Turkey for the discussed time period has been found to reduce income inequality.

Bu çalışmada Türkiye’de kamu iç borçlanmasının gelir eşitsizliği üzerindeki asimetrik etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 1980-2015 dönemi yıllık verileri kullanılarak seriler arasındaki asimetrik etkilerin belirlenmesini sağlayan NARDL (Asimetrik Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif) modeli tercih edilmiştir. Ampirik analiz kapsamında bağımlı değişken olarak gelir eşitsizliği kullanılmış olup, temel açıklayıcı değişken kapsamında kamu iç borçlanması ve kontrol değişkenleri olarak ekonomik büyüme, doğrudan yabancı yatırımlar ve ticari dışa açıklık değişkenleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar gelir eşitsizliği ve kamu iç borçlanması arasında uzun dönemde asimetrik, kısa dönemde ise simetrik bir ilişki olduğunu göstermiştir. Uzun dönemde kamu iç borçlanmasında meydana gelen negatif bir şokun gelir eşitsizliğini istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Kısa dönemde de benzer şekilde kamu iç borçlanmasında ortaya çıkacak bir azalmanın gelir eşitsizliği üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Kısacası ele alınan dönem itibariyle Türkiye’de kamu iç borçlanmasındaki azalmanın gelir eşitsizliğini azalttığı tespit edilmiştir.