SELEKSİYON SONUCU ELDE EDİLMİŞ YENİ SATSUMA (RİZE) MANDARİNİ (Citrus unshiu Marc.) ÇEŞİT ADAYLARININ RAF ÖMÜRLERİNİN BELİRLENMESİ


Yazıcı K., Göksu Karaoğlu B., Bakoğlu N., Aydın M. Z., Akbulut M.

8. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, vol.1, no.1, pp.43, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rize ili ve ilçelerinden klon seleksiyonu ile 53 Satsuma (Rize) mandarin klonu seçilmiş ve bunlar içerisinde ikinci seleksiyon çalışmasında ön plana çıkan çeşit adayları belirlenmiş ve tescile gönderilmiştir. Bu çalışma tescile gönderilmiş olan satsuma mandarini çeşit adaylarının raf ömürlerinin belirlenmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 2020-2021 yıllarında yürütülmüştür. Hasadı yapılan mandarin çeşit adaylarının pomolojik analizleri yapılarak 12,5 °C sıcaklık ve % 55 nem içeren ortamda muhafazaya alınmış ve muhafaza periyosu sırasında birer haftalık aralıklarla meyve ağırlığı (g), usare randımanı (%), kabuk kalınlığı (mm), suda çözünebilir kuru madde miktarı (%) (SÇKM) ve titre edilebilir asit miktarındaki değişimler incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, 21 günlük muhafaza sonucunda ağırlık kayıpları kontrolde %20.10 olurken, TEK1 (%18.82), İSLM (%18.96), TEK4 (%22.52), PA2 (%23.26) ve TEK3 (%23.52) kontrolle aynı grupta yer almışlardır. Bütün çeşit adaylarında titre edilebilir asit miktarında ise raf süreleri boyunca düzenli bir azalma meydana gelmiştir. SÇKM (%) miktarlarında ise raf süresince önemli bir azalma olmamış, en yüksek ŞÇKM miktarı ortalama olarak  %8.90 ile YU3’de tespit edilmiştir. Gerek raf süreleri gerekse tipler yönünden SÇKM miktarında saptanan değişimler istatistiki açıdan önemli (p<0.01) bulunmamıştır. Usare miktarı başlangıçta ortalama (39,03) iken, 21. gün sonunda % 35,51 olarak saptanmıştır. Usare miktarı en fazla Kontrol (%40.88), İSLM (%40.41) ve YU3 (%40.39)’de tespit edilmiştir. Raf sürelerinin usare miktarı üzerine olan etkileri ile tipler arasında saptanan usare miktarındaki değişimler istatistiki açıdan da önemli (p<0.01) bulunmuştur. Muhafaza süresince kabuk kalınlığının ise tüm çeşit adayları ve kontrolde de azaldığı görülmüştür.