İşletme Alanında Eğitim Gören Lisans Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

Genç M., Abuhanoğlu H., Ayanoğlu Y.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.2, no.3, pp.65-88, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-88
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Belirlenen standartlara eksiksiz ulaşmak şeklinde pozitif olarak tanımlanan

mükemmeliyetçilik, kontrol edilemediği takdirde gerçekleştirilemeyecek standartların hedef

olarak belirlenmesine de neden olabilmektedir. Gerçekleştirilemeyen hedefler ise başarısızlıkları

ve kişinin olumsuz sağlık durumlarını peşi sıra getirmektedir. Mükemmeliyetçiliğin öğrencinin

öğrenme düzeyine olumsuz şekilde etkilememesi için eğitimciler tarafından öğrencilerin

mükemmeliyetçilik algılarının farkında olunması ve öğrencinin mükemmeliyetçilik algısına göre

etkili öğrenme tekniklerinin uygulanması önem arz edebilir.

Bu araştırma Ankara’da ve Rize’de iki Devlet Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültelerinde İşletme alanında eğitim gören farklı sınıflardaki öğrencilerin mükemmeliyetçilik

algılarının değerlendirilmeye çalışıldığı tanımlayıcı nitelikte bir durum tespit çalışmasıdır.

Araştırmada veri toplamak için sosyo‐demografik bilgileri içeren bir kişisel bilgi formu ve

öğrencilerin mükemmeliyetçilik algılarını ölçmek için Hewittve Flett’in geliştirdiği ve Oral

tarafından Türkçeye uyarlanmış olan “Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır.

Araştırma kapsamında 580 öğrencinin mükemmeliyetçilik algıları “çok boyutlu” olarak

değerlendirilmiştir. Mükemmeliyetçiliğin alt boyutları olan “başkalarınca belirlenen

mükemmeliyetçilik” ile cinsiyet, kardeş sayısı ve ailenin yaşadığı yer arasında ve de“başkalarına

yönelik mükemmeliyetçilik” ile anne eğitim durumu arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar

bulunmuştur.