PRIMER VE RENAL HIPERTANSIYONU OLAN ÇOCUKLARDA ARTERIYEL SERTLIK VE KAROTIS İNTIMA-MEDIA KALıNLıĞıNıN DEĞERLENDIRILMESI


Creative Commons License

Altay E., Kıztanır H., Köşger P., Çetin N., Sülü A., Kavaz Tufan A., ...More

56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2021, pp.61

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Amaç: Hipertansiyon çocukluk çağında sıklığı giderek artan bir hastalık olup, obezite gibi ilave risk faktörleri varlığında

endoteliyal hasar ve hedef organ hasarı riskini arttırmaktadır. Çalışmamızda hipertansif çocuklarda erken aterosklerotik

değişiklikler ve hedef organ hasarı araştırıldı.

Yöntem ve Gereç: Primer hipertansiyon tanısıyla takipli (PH grubu) 17, obezite ve primer hipertansiyon tanısıyla izlenen

(OPH grubu) 18 ve renal hipertansiyonu olan (RH grubu) 16 hastaya osilometrik yöntem ile 24 saatlik ambulatuvar nabız

dalga analizi yapıldı; karotis intima-media kalınlığı (CIMT) ve sol ventrikül kitle (LVmass) indeksi ölçüldü. Kontrol grubu

olarak yaş ve cinsiyet eşleştirmeli 20 sağlıklı çocuk alındı. Olguların açlık serum glukoz, insülin, lipid, C-reaktif protein

(CRP), ürik asit, spot idrarda mikroalbümin/kreatinin düzeyleri çalışıldı, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ve homa-IR

hesaplandı.

Bulgular: PH grubunda merkezi sistolik kan basıncı (mSKB), merkezi diyastolik kan basıncı (mDKB), SKB, DKB, değerleri

(sırasıyla p=0,001, p=0,005, p=0,001, p=0,009), RH grubunda mSKB değeri kontrol grubundan yüksekti (p=0,018).

Gruplar arasında nabız dalga analizi parametreleri, CIMT, LVmass indeksi açısından fark bulunmadı (p>0,05). Nabız

dalga hızı (NDH) ile boy, ağırlık, vücut kitle indeksi (VKİ) (sırasıyla p=0,003, p=0,001, p=0,003), mSKB, mDKB, SKB, DKB

(p<0,001), insülin, homa-IR, ürik asit arasında (sırasıyla p=0,005, p=0,007, p=0,02) pozitif, yükseltme indeksi (Yİ) ile

DKB, mDKB arasında pozitif (sırasıyla p=0,01, p=0,002), yaş, boy, ağırlık arasında negatif korelasyon (sırasıyla p=0,02,

p<0,001, p=0,04), VKİ ile SKB, mSKB arasında (sırasıyla p=0,004, p=0,008), LVmass indeksi ile mSKB, DKB, mDKB arasında

pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla p=0,02, p=0,002, p=0,002). Kan basıncı ile CIMT arasında ilişki saptanmazken

NDH ve Yİ ile pozitif korelasyon saptandı.

Sonuç: Sonuçlarımız, yüksek kan basıncının arteriyel sertlik ve hedef organ hasarı ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Nabız dalga analizi, hipertansif çocuklarda erken dönem aterosklerotik değişikliklerin saptanması suretiyle hedef organ

hasarının önlenmesi için yaşam tarzı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlayabilecek güvenilir, noninvazif

bir yöntemdir.