EFÜZYONLU OTITIS MEDIALI HASTALARDA PREOPERATIF TIMPANOMETRI İLE İNTRAOPERATIF BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI


Gül O., Çeliker M., Terzi S., Kılıçtaş A. U.

42. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021, pp.59-60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.59-60
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Çalışmamızda efüzyonlu otitis media(EOM) nedeni ile ventilasyon tüpü tatbiki yapılan hastalarda preoperatif timpanometri bulguları ile operasyon esnasindaki bulgulari ve tinpanostomi tüp yerleştirme oranlarımızı karşilaştirmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2018 ile Ağustos 2018 arasında EOM nedeni ile operasyon kararı alınan 126 hastamız(224 kulak) bu çalışmaya dahil edilmiştir. Preoperatif değerlendirmede akustik timpanometri kullanılmıştır. Timpanogramlar Jerger’in sınıflandırması kullanılarak şu şekilde sınıflandırıldı: 1. Tip A(-100 daPa ile +100 daPa arasında tepe veren eğri) 2. Tip B (tepe vermeyen düz eğri) ve 3. Tip C (-100 daPadan daha negatif değerlerde tepe veren eğri). Analiz edilen 224 kulağın preoperatif timpanometri de tüp endikasyonu koyduran bulgularının; intraoperatif karşılaşılan tüp takma endikasyon bulgularıyla hangi oranda korele olduğunu karşılaştırdık.

BULGULAR: Sağ kulak için timpanometri sonucu B olan 69 hastanın 61 (%88,4) tanesine anlamlı olacak şekilde (p<0,05) tüp takıldı. Sol kulak için timpanometri sonucu B olan 66 hastanın 55 (%83,3) tanesine anlamlı olacak şekilde (p<0,05) tüp takıldı. Tüm hastalarda timpanometri sonucu tip C olarak gelen 89 hastanın 29 tanesinde(%32, 5) timpanostomi tüpü takılma ihtiyacı olmuştur. Tip C timpanogram ile timpanostomi tüpü takılması arasında istatiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir.

SONUÇ: TimpanometrininEOM’nin tanısı için geçerli bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Normal bir orta kulak fonksiyonu elde etmek amacıyla, EOM’nin uygun medikal tedavisi, takip süresi ve cerrahi olarak tedavi kararında önemli bir klinik değere sahip olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar tip B timpanogram efüzyonlu otitis media tanısı için spesifik ise de takiplere rağmen tip C timpanogram tespit edilen hastalara da en azından miringotomi yapılıp ihtiyaç halinde timpanostomi tüpü takılmasını öneriyoruz. Anahtar Kelimeler: timpanometri, seröz otit, timpanostomi tüpü