YALNIZLIK UMUTSUZLUK VE DİNDARLIK ÜZERİNE PSİKO-SOSYAL BİR ÇALIŞMA


KIZILGEÇİT M.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2015

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

This study is intended to detect the relationship between loneliness and hopelessness on the one hand, and religiousness on the other. Accordingly, the theoretical frame of the related subject matter was formed first and conceptual background was given. This was followed by the analysis of the data obtained from questionnaire application.

The study consists of five chapters. In the introductory chapter, subject matter, intention and significance of the study are mentioned. In the first chapter, loneliness is defined conceptually and theoretical approaches towards this concept are given. This is followed by types of and reasons for loneliness and ways to cope with it. In addition, loneliness as perceived in tasawwuf is examined. In the second chapter, definitions, reasons, signs and results of the concept of hopelessness are studied. The third chapter deals with the definitions of religion, religiousness and religious life, the relationship between loneliness, hopelessness and religiousness, and the positive effects of religiousness on overcoming psychological problems.

The fifth chapter, which includes the application of the questionnaire in the study, is about the findings and analysis and comments relating these findings. Five scales whose validity and reliability was confirmed were used in the questionnaire in order to measure the variables. The questionnaire form was applied to 1003 persons in Erzurum, who were between the ages of 16 and 60+. As a result of the statistical analysis of the data obtained through the questionnaire, a negative significant relationship between loneliness and hopelessness on the one hand, and religiousness on the other, was detected.     

Bu çalışmanın amacı yalnızlık, umutsuzluk ve dindarlık ilişkisini tespit etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle konunun teorik çerçevesi çizilerek kavramsal zemini hazırlanmıştır. Daha sonra da anket uygulamasından elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Temelde teorik çerçeve ve anket uygulamasından oluşan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde; araştırmanın konusu, amacı ve önemi belirtilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde, öncelikle yalnızlığın tanımı yapılmış ve yalnızlığa yönelik kuramsal yaklaşımlar aktarılmıştır. Daha sonra yalnızlığın çeşitleri, nedenleri ve kendisiyle baş etme yöntemleri araştırılmıştır. Ayrıca Tasavvuf’ta yalnızlık konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde, umutsuzluğun tanımı yapılmış, nedenleri, belirtileri ve sonuçları incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise din, dindarlık ve dini hayatın boyutları tanımlanmış, ruh sağlığı bağlamında yalnızlık umutsuzluk ve dindarlık ilişkisi irdelenmiş ve ruhsal problemlerle baş etmede dindarlığın olumlu etkilerine yer verilmiştir.

Araştırmanın anket uygulamasını esas alan beşinci bölümünde ise, anket tekniğiyle toplanan araştırma bulgularına ve bulgulara ilişkin analiz ve yorumlara yer verilmiştir. Öte yandan araştırmanın anket uygulamasında, kurgulanan değişkenleri ölçmek için geçerliği ve güvenilirliği yapılmış beş adet ölçek kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan anket formu, 16-60+ yaş aralığında, genelde Erzurum’da ikamet eden 1003 birey üzerinde tesadüfî örneklem yoluyla uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda; yalnızlık ve umutsuzluk ile dindarlık arasında anlamlı negatif bir ilişki tespit edilmiştir.