Kadın Üniversite Öğrencilerinde Strese Bağlı Büyüme: Nitel Bir Çalışma


Creative Commons License

Yazıcı Kabadayı S., Öztemel K.

Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.240-241

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.240-241
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The negative consequences of stress, which is an inevitable element of life, are frequently discussed, but there are also literature findings that stress does not always cause negative results. The positive changes caused by stress in various areas such as an individual's life, personality, coping skills, and social relationships are called stress-related growth. The fact that stress is an inevitable element makes us think that it is important for preventive mental health studies to focus on the negative consequences of stress, as well as on the positive consequences caused by stress and the experiences related to the sources of these results. In this direction, this study aims to examine in deep the dimensions that enable the development of university student women, who have a high level of growth due to stress, in various fields after stressful situations. The research group of the study, in which the phenomenological design, which is one of the qualitative research methods, was used, consists of 8 female university students with a high level of stress-related growth, selected using the criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods. In the study, we used a semistructured interview form consisting of 17 questions. The questions in the interview form were prepared to reveal the stressful situations that the participants encountered, what their perspectives were on this situation, the content of the experiences of the participants when they were coping with stressful situations, and the changes that the participants observed in themselves in various areas after coping with the stressful situation. We analyzed the obtained data with the content analysis method using the MAXQDA 2020 program. The findings of the study showed that the experiences of female students with a high level of growth due to stress can be addressed in 7 themes: effective problem-solving skills, social support, effective communication skills, self-regulation, positive self-perception, values, and ability to stay in the moment. We discussed the findings of the study, which revealed the factors that cause stress-related growth, within the framework of the literature and presented various suggestions in this direction.

Yaşamın kaçınılmaz bir unsuru olan stresin olumsuz sonuçları sıklıkla ele alınmaktadır fakat stresin her zaman olumsuz sonuçlara neden olmayacağına ilişkin literatür bulguları da söz konusudur. Stresin kişinin yaşamı, kişiliği, baş etme becerileri ve sosyal ilişkileri gibi çeşitli alanlarda neden olduğu olumlu yöndeki değişikliklere strese bağlı büyüme denilmektedir. Stresin kaçınılmaz bir unsur olması, stresin olumsuz sonuçlarına odaklanmanın yanı sıra stresin neden olduğu olumlu sonuçlara ve bu sonuçların kaynaklarına ilişkin deneyimlere odaklanmanın koruyucu ruh sağlığı çalışmaları açısından önemli olduğunu düşündürmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, strese bağlı büyüme düzeyi yüksek olan üniversite öğrencisi kadınların, stresli durumlardan sonra çeşitli alanlarda göstermiş oldukları gelişimi sağlayan boyutların derinlemesine incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desenin kullanıldığı çalışmanın araştırma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen, strese bağlı büyüme düzeyi yüksek 8 kadın üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada 17 adet sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular katılımcıların karşılaştıkları stresli durumların neler olduğunu, bu duruma bakış açılarının nasıl olduğunu, stresli durumlarla baş ettikleri sırada katılımcıların yaşadıkları deneyimlerin içeriğini ve stresli durumla baş ettikten sonra katılımcıların çeşitli alanlarda kendilerinde gözlemledikleri değişikliklerin neler olduğunu ortaya koymaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Elde edilen veriler MAXQDA 2020 programı kullanılarak içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, strese bağlı büyüme düzeyi yüksek kadın öğrencilerin deneyimlerinin etkili problem çözme becerileri, sosyal destek, etkili iletişim becerileri, öz düzenleme, olumlu benlik algısı, değerler ve anda kalma becerileri olmak üzere 7 temada ele alınabileceğini göstermiştir. Strese bağlı büyümeye neden olan unsurların ortaya konduğu çalışma bulguları literatür çerçevesinde tartışılmış ve bu doğrultuda çeşitli öneriler sunulmuştur.