Atrial Fibrilasyonlu Hastalarda ABO Kan Gruplarının İskemik İnme Üzerine Etkisi


Konur K.

2. Ulusal Dahiliye Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 May 2023, pp.169

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.169
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ABO kan grubu sistemi 1900'de tarif edilmiştir. ABO kan grubu sistemini oluşturan karbonhidrat yapılarının geleneksel olarak kırmızı kan hücreleriyle ilişkili olduğu düşünülse de, trombositler ve endotel hücreleri dahil olmak üzere bir dizi farklı hücre tipinde ifade edilirler. Çok sayıda çalışma, ABO kan grubu ile kardiyovasküler hastalık riski arasında önemli ilişkiler olduğunu bildirmiştir. Çalışmalar, her ikisi de hücre yüzeyinde antijenlerin ve plazmada antikorların varlığıyla ayırt edilen 0 ve 0 olmayan gruplar arasında incelenmiştir. Bu çalışmalar kan grubu 0 olan bireylerde trombotik riskin önemli ölçüde azaldığını tutarlı bir şekilde göstermiştir. Çalışmamızın amacı, büyük ölçekli atriyal fibrilasyon grubunda inme öyküsü olanların kan grupları arasında bir fark olup olmadığını belirlemektir. Ayakta tedavi gören 2603 atriyal fibrilasyon hastası çalışmaya dahil edildi. 115 hastada (%4.4) iskemik inme öyküsü vardı. 22(%2,9) hasta 0 ve 93(%4,9) hasta non-0 grubundaydı (p=0,026). CHA₂DS₂-VASc skorlarında gruplar arasında anlamlı fark yoktu (4,06±1,53'e karşı 4,14±1,58;p=0,807). Lojistik regresyon analizi, 0 olmayan grubun inme için bağımsız bir risk faktörü olduğunu gösterdi (OR:1,692, %95CI: 1,063-2,693; p=0,019). ABO, von Willebrand faktörü (VWF) biyolojisinin birçok yönünü etkiler. Plazma VWF seviyeleri, O olmayan bireylerle karşılaştırıldığında grup O'da %25 daha düşüktür. Ek olarak, kan grubu O VWF, ADAMTS13 proteolizine artan duyarlılık gösterir. Bu özelliklerden dolayı inme 0 kan grubunda daha az saptanmış olabilir.