Ankara İlinde İlköğretim ve Lise Son Sınıfa Devam Eden ve Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi Hizmetlerine Başvuran Gençlerin Başvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaşmada Karşılaştıkları Engelleri ve Beklentileri/A Review on the Reasons of Application, Service Needs , Expectations and Barriers in Receiving Services Among Elemetary and High School Senior Students who Apply to Receive Services at Youth Counseling and Health Service Centers in the Province of Ankara/ Sağlık ve Toplum Yıl:20 , Sayı: 1 Ocak-Mart 2010


Creative Commons License

DAĞDELEN G., Çelik D. D. K., Esin D. A.

Health and the Community Journal/Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yay., vol.1, pp.13-26, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This qualitative study is based on the evaluation of data from Focus Group Discussions (FGDs) conducted with the participation of a total of 31 young people applying to receive services provided at the three Ministry of Health, Youth Counseling Health Service Centers (YCHSC) in the province of Ankara, namely; Polatlý, Etlik and Oran YCHSCs. Young people who participated in the study are selected among volunteering 8th and 12th grade students attending three chosen elementary and high schools in close proximity to these YCHSC who filled out a survey. Informed Consent Forms were collected both from the young people participating in the study and from their parents of those who are under the age of 18. In this study the sexual and reproductive health related needs of the students, their expectations from these services as well as the barriers in achieving sustainable services were analyzed. The basic findings of the study shows the service usage rates vary by gender, family's socio-economic status, socio-cultural and religious factors and the capacity of the Service Center in advertising the services provided at these Centers. Another important finding of the study is that the adolescent service users applied to Service Centers not because of the adolescence related issues, but they applied to these Centers randomly in order to receive medical care and later found that the Center is specifically for adolescents.

 Key Words: Adolescent, sexual and reproductive health, focus group discussion, school, youth-friendly health center. 

Bu Kalitatif çalışma; Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan Polatlı Gençlik Danışmanlk ve Sağlık Hizmet Merkezi (GDSHM), Etlik GDSHM ve Oran GDSHM hizmetlerine başvuran toplam 31 genç ile gerçekleştirilen Odak Grup Tartışması (OGT) verilerinin değerlendirilmesidir. Araştırmaya katılan gençler, GDSHM'leri çevresinde yer alan üç ilköğretim ve üç lisenin son sınıfına devam eden gençlere küçük bir anket uygulanarak gönüllülük esasýna göre saptanmıştır. Hem kendilerinden hem de 18 yaş altındaki gençlerin ebeveynlerinden Aydınlatılmış Onam Formu imzalatılarak alınmıştır. OGT'larýnda hizmet kullanan gençlerin cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerine gereksinimleri, hizmete ulaþmadaki engelleri ile hizmetten beklentileri incelenmiþtir. Çalışmanın temel bulguları; gençlerin hizmet kullanmaları konusunda kadın/erkek olmaları, ailenin sosyo-ekonomik durumu, sosyo-kültürel ve dini nedenler ile merkezlerin donanım ve kendilerini duyurabilme kapasiteleri ile yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Kullanıcı olan gençlerin ergenlik dönemine özel bir gereksinim nedeni ile deðil herhangi baþka bir sağlık kuruluşundan alınabilecek hizmetleri almak için tesadüfî olarak merkezlere gitmiþ oldukları da bir diğer önemli bulgudur. Anahtar Kelimeler: Adolesan, Cinsel ve Üreme Sağlığı, Odak Grup Tartışması, Okul, Genç Dostu Sağlık Merkezi