Factors Affecting of Yolk Sac Absorption in Salmonids: Species, Temperature, Salinity and Photoperiod


Delihasan Sonay F., BASÇINAR N.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.8, no.3, pp.374-382, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aquaculturists are primarily interested in yolk sac consumption of fish larvae, because of the early growth and developmental affect the final hatching yield and the number of individuals participating in commercial fisheries. In this review, it is aimed to bring together studies examining factors such as species, temperature, salinity, photoperiod, which affect the yolk sac consumption of some Salmonids and to shed light on future studies. Salmonids are species with higher egg and larva quality compared to other fishes. After the larval hatching period from the egg, the yolk sac consumption of the larva, the first feeding time, feeding habits and environmental factors are important. In some studies, the yolk sac consumption of different salmonid species and relationships between different environmental factors and the yolk sac consumption have been investigated. In the present review, examples of studies on the yolk sac consumption with some Salmonids, particular focus on Rainbow trout, Atlantic salmon, brook trout, and Black Sea trout, are given.
Akuakültür uzmanları balık larvalarının besin kesesi tüketimleri ile yakından ilgilenmektedir, çünkü erken büyüme ve gelişme, nihai kuluçka verimini ve ticari balıkçılığa katılan birey sayısını etkilemektedir. Bu derlemede, bazı Salmonidlerin besin kesesi tüketimine etki eden tür, sıcaklık, tuzluluk, fotoperiyot gibi faktörleri irdeleyen çalışmaları bir araya getirmek ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. Salmonid balıklar yetiştiriciliği yapılan diğer türlere göre yüksek yumurta ve larva kalitesine sahip türlerdir. Yumurtadan larva çıkışı döneminden sonra ise larvanın besin kesesi tüketimi, ilk yemleme zamanı, yeme alıştırma ve çevresel faktörler önem arz etmektedir. Bazı çalışmalarda farklı salmonid türlerinin besin kesesinin tüketilmesi ve farklı çevresel faktörlerin besin kesesi tüketimi arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu derleme çalışmasında, Gökkuşağı alabalığı, Atlantik salmonu, kaynak alabalığı, Karadeniz alabalığı başta olmak üzere, bazı Salmonidlerle besin kesesi tüketimi üzerine yapılan çalışmalardan örnekler verilmeye çalışılmıştır.