Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Eğitiminde Kullanımının Bağlılık ve Özdüzenleyici Öğrenme Becerilerine Etkisi


Biçer E., Reisoğlu İ.

International Conference on Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 20 - 23 June 2023, vol.0, no.0

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanmalarının davranışsal, bilişsel, duyuşsal ve sosyal bağlılıklarını ve öz-düzenleyici öğrenmelerini nasıl ve ne ölçüde etkilediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir ortaokulun 5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeylerinde öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak MOOC bağlılık ölçeği, Algılanan Öz Düzenleme Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Veri toplama sürecinin ilk adımı ölçeklerin Google Form aracılığıyla ön test kapsamında öğrencilere uygulanmasıdır. Veri toplama süreci 8 hafta sürmüştür. Ölçekler öğrencilere son test olarak uygulanmış ve görüşmeler yapılmıştır. Nicel veriler bağımlı t testi uygulanarak analiz edilmiştir. Nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda İngilizce eğitiminde EBA kullanımının ortaokul öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinde gelişme sağladığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ortaokul öğrencilerinin davranışsal, bilişsel, duyuşsal ve sosyal bağlılık puanlarının uygulama sonrasında arttığı ortaya çıkmıştır.