The Situation of Exercise Practices in Ergonomic Intervention Programs forMusculoskeletal Disorders in the Mining Industry


Creative Commons License

Yağcı M., Yıldırım M.

1. Doğu Karadeniz Fizyoterapi Günleri “Fizyoterapide Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 04 November 2022, pp.3-4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3-4
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Introduction: The mining industry, which is the very important part of the economy, brings along many ergonomic risks. Musculoskeletal Disorders (MSDs) may develop as a result of exposure to ergonomic risks in the workplace. Aim: The aim of this study is to investigate whether exercise practices are included in the ergonomic intervention programs at the workplaces for MSDs in miners. Body-Text: MSD brings with its negativities such as loss of function, depression, job dissatisfaction, increase in the possibility of making mistakes, health expenditures, compensation payments, increased workforce and workday losses, and increase in employee turnover. MSD is an important health and safety problem in terms of its consequences such aswork accidents and occupational diseases in the mining sector, which is in the very dangerous class. It is seen that the studies on ergonomics and MSD in the mining sector are generally aimed at determining the risk factors and specifying the affected musculoskeletal region. Researches in which ergonomic intervention programs for MSD are applied in the mining sectorare limited; in these researches, it is seen that engineering approaches (coping with vehicle vibrations, equipment-supply-order, etc.) are discussed at a high rate. Ergonomics training, handcarrying principles, the benefits of stretching exercises are reported as recommendationsat the end of most researches. So that in a research, it was reported that there was a 17% decreasein MSD score at the end of one year with the exercise practices included in the ergonomic intervention program in underground coal miners. There are researches showing that low flexibility and endurance levels in the lumbar region of underground coal miners are revealed and that MSD in the upper extremity can be considered an occupational disease in coal miners.Exercise is not only a beneficial intervention to health, but also a method that can positively affect public health and health expenditures at the public level. Conclusion: Inclusion of exercise practices within the scope of occupational health and safetyservices with its interdisciplinary aspect is important in coping with MSD in miners. Keywords: Mining industry, musculoskeletal disorders, ergonomic intervention, exercise, occupational health and safety

ÖZET Giriş: Ekonominin candamarı olan madencilik sektörü birçok ergonomik riski beraberinde getirmektedir. İş yerinde var olan ergonomik risklere maruziyet sonucunda Kas İskelet SistemiRahatsızlıkları (KİSR) gelişebilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı madencilerde KİSR’ye yönelik olarak işyerlerinde ergonomik müdahale programlarına egzersiz uygulamalarının dâhil edilip edilmediğini araştırmaktır. Gövde-Metin: KİSR; fonksiyon kaybı, depresyon, iş memnuniyetsizliği, hata yapma olasılığında artış, sağlık harcamaları, tazminat ödemeleri, artan iş gücü ve iş günü kayıpları, çalışan devir hızında artış gibi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan madencilik sektöründe iş kazası ve meslek hastalıkları gibi sonuçlar doğurmasıbakımından KİSR önemli bir sağlık ve güvenlik sorunudur. Madencilik sektöründe ergonomi ve KİSR ile ilgili yapılan araştırmaların genellikle risk faktörlerinin tespitine ve etkilenen kas iskelet bölgesinin belirtilmesine yönelik olduğu görülmektedir. Madencilik sektöründe KİSR’ye yönelik ergonomik müdahale programlarının uygulandığı çalışmalar kısıtlı olup; bu çalışmalarda yüksek oranda mühendislik yaklaşımlarının (araç titreşimleri ile baş etmek, araç-gereç temini-düzeni, v.b.) ele alındığı görülmektedir. Ergonomi eğitimleri, elle taşıma prensipleri, esneme egzersizlerinin faydaları çoğu araştırmanın sonunda öneri olarak bildirilmektedir. Öyle ki yapılan bir çalışmada yeraltı kömür madencilerinde, ergonomik müdahale programına dahil edilen egzersiz uygulamalarıyla beraber bir yılın sonunda KİSR’de %17 oranında azalma olduğu bildirilmiştir. Yeraltı kömür madencilerinde bel bölgesinde düşük esneklik ve endurans seviyelerinin ortaya konulduğu ve üst ekstremitede var olan KİSR’nin meslek hastalığı sayılabileceğini gösteren araştırmalar mevcuttur. Egzersiz yalnızca sağlığa faydalı bir müdahale olmayıp kamusal düzeyde toplum sağlığını ve sağlık harcamalarını olumlu yönde etkileyebilecek bir yöntemdir. Sonuç: Disiplinlerarası yönüyle iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında egzersiz uygulamalarına yer verilmesi madencilerde KİSR ile baş etmede önemlidir.

Anahtar kelimeler: Madencilik sektörü, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, ergonomik müdahale, egzersiz, iş sağlığı ve güvenliği