Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri


Creative Commons License

Seyhan A.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, pp.65-93, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Due to the coronavirus (COVID-19) epidemic, many countries, including Turkey, switched from formal education to distance education in the spring semester of the 2019-2020 academic year. During this period, curfews were implemented within the scope of social distance protection measures. Distance education, which was started urgently, caused a change in teaching methods and practices. The long duration of the epidemic process has limited the time allocated to learning and the learning opportunities of students. The aim of the research is to get the experiences of prospective social studies teachers during the epidemic process and their views on this process. The research, which was designed as a case study, was carried out with the participation of 151 prospective teachers from seven different universities in Turkey. Content analysis of the data obtained with the semi-structured interview form was analyzed. The results of the research show that the prospective teachers in distance education during the epidemic process, access to the internet, supply of materials, providing a learning environment, learning difficulties, etc. showed that they had difficulties due to various reasons. At the same time, it has been revealed that the distance education process has benefits such as learning independent of time and place, improving research, reading and learning skills.

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Türkiye dahil birçok ülkede, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde, örgün eğitimden uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu dönemde sosyal mesafeyi koruma önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları uygulanmıştır. Acil olarak başlatılan uzaktan eğitim, öğretim yöntem ve uygulamalarının değişmesine sebep olmuştur. Salgın sürecinin uzun sürmesi, öğrenmeye ayrılan zamanı ve öğrencilerin öğrenme fırsatlarını sınırlandırmıştır. Araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerini ve bu sürece ilişkin görüşlerini almaktır. Durum çalışması şeklinde tasarlanan araştırma Türkiye’deki yedi farklı üniversiteden 151 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, salgın sürecinde yapılan uzaktan öğretimde öğretmen adaylarının, internete erişim, materyal temini, öğrenme ortamı sağlama, öğrenme güçlüğü vb. sebeplerden zorluklar yaşadıklarını göstermiştir. Aynı zamanda uzaktan öğretim sürecinin zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme, araştırma, okuma ve öğrenme becerilerini geliştirme gibi faydalarının olduğunu da ortaya koymuştur.