Pandemi Süresinde Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeyi ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Pehlivan Köksal Z., Altay G., Yılmaz Yavuz A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.16, no.3, pp.343-356, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Giriş: COVID-19 pandemisinde ortaya çıkan yeni yaşam tarzı ve salgını kontrol altına almak için alınan önlemler, bireylerin yoğun stres yaşamalarına ve uyku kalitelerinin azalmasına neden olmaktadır. Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin pandemi sürecinde algıladıkları stres düzeyi ile uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde aktif öğrenim görmekte olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 229 lisans öğrencisi ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın verileri, “Tanıtıcı Bilgiler Formu’’, “Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)’’ ve “Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)’’ kullanılarak online olarak toplandı. Bulgular: Öğrencilerin ASÖ toplam puan ortalamaları 15.36±5.08 olup, %73.4’ü kötü uyku kalitesine sahiptir. PUKİ toplam puanı ile ASÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzeyli bir ilişki vardır. Uzaktan eğitim sürecinde teorik ve uygulamalı dersleri anlama, kavrama ve katılma güçlüğü yaşayan, pandemi sürecinin stres düzeyini arttırdığını ve uyku alışkanlıklarını değiştirdiğini düşünen öğrencilerin ASÖ ve PUKİ puanlarının daha yüksek olduğu bulundu. Sonuç: Pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin algılanan stres düzeyleri arttıkça uyku kalitelerinin azaldığı saptandı. Pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerine yönelik stres yönetimini sağlayıcı uygulamaların ve seçmeli derslerin müfredata eklenmesi gerektiği düşünülmektedir.