A Cross-Sectional Study of Epistaxis: Etiologic and Clinical Characteristics


ÖZGÜR A., BIRINCI M., ÖZERGİN COŞKUN Z., TERZI S., ÇELEBİ ERDİVANLI Ö., DEMIRCI M., ...More

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, no.6, pp.804-806, 2016 (Peer-Reviewed Journal)