Causes of Statin Inadherence and Discontinuation in Patients with Stable Coronary Heart Disease


KAHRAMAN F., ERSOY İ., YILMAZ A. S., Oskay T., Güler S., Adali M. K., ...More

MN Kardiyoloji, vol.30, no.1, pp.14-19, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: MN Kardiyoloji
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.14-19
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this study, it was planned to investigate the reasons for statin withdrawal and related cardiovascular events in patients who needed to use statins due to stable coronary artery disease. Material and Method: Stable coronary artery disease patients admitted to 4 different cardiology outpatient clinics were included in this cross sectional and multicenter study. Demographic characteristics were recorded and patients were divided into two groups according to whether they used statins or not. The clinical features and laboratory findings were compared between the still statin using and discontinued groups. The reasons why patients discontinued their statins were examined and the groups were evaluated for the development of cardiovascular events (angina pectoris, revascularization, acute myocardial infarction, atrial fibrillation and cerebrovascular accident). Results: The mean age of 1108 patients included in the study was 64 (56 70). Both groups were similar in terms of risk factors and cardiovascular diseases, but a history of coronary artery bypass surgery was higher in those who discontinued statins (30.7% (n=155) vs 22.2% (n=134), p=0.002), and a history of hyperlipidemia was higher in statin users (%64.3 (n=388) vs 55.6% (n=281), p=0.004). Total cholesterol and low density lipoprotein were higher in statin quitters (p<0.001). The number of patients who discontinued statin was 505 (45.6%), while 603 (54.4%) patients continued to use statin. The number of patients whose statin was discontinued by the physician was 214 (42.4%). The development of cardiovascular events was statistically higher in patients who discontinued statin (all values p<0.001). Conclusion: It was observed that the rate of statin withdrawal was quite high in patients who needed to use statins due to stable coronary artery disease. The development of cardiovascular events was significantly higher in those who discontinued the statin. In this respect, it is necessary to produce more permanent solutions in terms of statin use and necessity in our country.
Amaç: Bu çalışmada stabil koroner arter hastalığı nedeniyle statin kullanması gereken hastaların statin bırakma nedenleri ve ilişkili kardiyovasküler olayların araştırılması planlandı. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve çok merkezli olarak tasarlanan çalışmaya 4 farklı kardiyoloji polikliniğine ayaktan başvuran stabil koroner arter hastaları dahil edildi. Demografik özellikleri kaydedildi ve hastalar statin kullanıp kullanmadıklarına göre iki gruba ayrıldı. Statin kullanmakta olan ve kullanıp da bırakmış olan hasta grupları arasındaki klinik özellikler ve laboratuvar bulguları karşılaştırıldı. Statini bırakan hastaların statini neden bıraktıkları incelendi ve gruplar kardiyovasküler olay (anjina pektoris, revaskülarizasyon, akut miyokard enfarktüsü, atriyal fibrilasyon ve serebrovasküler olay) gelişimi açısından incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1.108 hastanın yaş ortalaması 64 (56 70) idi. Risk faktörleri ve kardiyovasküler hastalıklar bakımından her iki grup benzerdi fakat koroner arter baypas cerrahisi öyküsü statin bırakanlarda daha yüksekti (%30,7 (n=155) vs %22,2 (n=134), p=0,002) ve hiperlipidemi öyküsü statin kullananlarda daha yüksekti (%64,3 (n=388) vs %55,6 (n=281), p=0,004). Total kolesterol ve düşük dansiteli lipoprotein statin bırakanlarda daha yüksekti (p<0,001). Statini bırakan hasta sayısı 505 (%45,6) iken statine devam edenler 603 (%54,4) kişiydi. Statini hekim tarafından kesilen hastaların sayısı 214 (%42,4) idi. Statini bırakan hastalarda kardiyovasküler olay gelişimi istatistiki olarak daha fazlaydı (tüm değerler p<0,001). Sonuç: Stabil koroner arter hastalığı nedeniyle statin kullanması gereken hastalarda statin bırakma oranının oldukça fazla olduğu görüldü. Statini bırakanlarda kardiyovasküler olay gelişimi anlamlı olarak daha yüksekti. Bu bakımdan ülkemizde statin kullanımı ve gerekliliği açısından daha kalıcı çözümler üretilmesi gerekmektedir.