Examination of the Ministry of National Education Schools Manager Appointment System in the Context of Education Management Graduate Education


Tuna C.

Kosovo Educational Research Journal, vol.2, no.1, pp.1-19, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Although each state's human education policy is different, it is a fact that the most effective organs of the institutions implementing these policies are school administrators. Studies show that school administrators play an important role in the creation of effective schools (Balcı, 2002; Cafoğlu, 1993; Can & Çelikten, 2000; Pehlivan, 1999). the duration of compulsory education to 12 years in Turkey, the protection of national and cultural values to be transferred, future breakthroughs, be regarded as an opportunity to ensure the development and improvement. including open education students in Turkey, official and private schools affiliated to the Ministry of Education is 17 million 749 thousand 876 students. studying in higher education institutions, with 7 million 560 thousand 309 thousand 876 students has a total of 25 million students in Turkey. Education management expertise and school administrators are of vital importance for the education of millions of students in our country. In this study, the school administration; It is aimed to examine the system of the Ministry of National Education (MEB) assigning educational administrators to schools in the context of the school administrators and education management graduate education program. With the “Regulation on the Amendment of the Regulation on Assignment of Managers to the Ministry of National Education Education Institutions” numbered 30653, which includes an amendment to the regulation numbered 30455 and dated 21 June 2018, in which the principles of assigning school administrators are determined by the Ministry of National Education, the manager appointment system was rearranged. Necessary arrangements have been made in order for the Executive Selection Exam to be conducted by ÖSYM and the examination has started to be made by ÖSYM.When this regulation is examined carefully, it is seen that the ministry includes new topics and contents in the written examination in which the school administrators will be held responsible for managing the future schools. When we look at the distribution of subjects in this exam, which is called as "Examination Exam" and enables the ministry to select administrators for schools, "Ethics in Education and Training" and "Educational Sciences" subject titles When considered in the context of the graduate education program taught with and without thesis under the name of Educational Administration, Inspection, Planning and Economics (EYTPE) in the main disciplines of institutes of sciences. Because the qualifications taught in the EYTPE graduate education program and that are desired to be acquired by the students and the subjects included in the "Ethics in Education and Training" and "Educational Sciences" titles and the questions related to these issues in the Executive Selection Exam held by the Ministry of Education to assign administrators to schools are similar. This shows that MEB attaches importance to the qualifications desired to be acquired through the EYTPE graduate education program when assigning administrators to schools. In this seminar study, the Manager Selection Exam, which is included in the MEB's approach to assign new managers, was examined in the context of the EYTPE graduate education program. Keywords: Ministry of National Education (MEB), Executive Assignment, Educational Administration, Master's Program

Her devletin insan yetiştirme politikası farklı olmakla birlikte bu politikaları uygulayan kurumların en etkili organlarının okul yöneticileri olduğu da bir gerçektir. Yapılan araştırmalar etkili okulların yaratılmasında okul yöneticilerinin çok önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır (Balcı, 2002; Cafoğlu, 1993; Can ve Çelikten, 2000; Pehlivan, 1999). Türkiye’de 12 yıl olan zorunlu eğitim süresi, ulusal ve kültürel değerlerin korunması ve aktarılmasını, geleceğe yönelik atılımları, gelişme ve geliştirmeyi sağlamak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de açık öğretim öğrencileri dâhil, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci eğitim almaktadır. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 7 milyon 560 bin öğrenci ile Türkiye'de toplam 25 milyon 309 bin 876 öğrenci bulunmaktadır. Ülkemizdeki milyonlarca öğrencinin yetiştirilmesi için eğitim yöneticiliği uzmanlığı ve okul yöneticileri hayati bir öneme sahiptir. Bu çalışmada da okul yöneticiliği; uzmanlık ve liderlik türlerinin tamamının yerine getirilmesini gerektiren önemli bir kurumsal görev olarak görülerek Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) okullara eğitim yöneticisi atama (görevlendirme) sisteminin, okul yöneticileri ve eğitim yönetimi lisansüstü eğitim programı bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. MEB tarafından okul yöneticiliği görevlendirme esaslarının belirlendiği 21 Haziran 2018 Tarih ve 30455 Sayılı yönetmelikte değişiklik yapılmasını içeren ve 12 Ocak 2019’da yayımlanan 30653 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yönetici görevlendirme sistemi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Yönetici Seçme Sınavı’nın artık ÖSYM tarafından da yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış ve sınav, ÖSYM tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu düzenleme dikkatle incelendiğinde, bakanlığın geleceğin okullarını yönetmekten sorumlu tutacağı okul yöneticilerini seçeceği yazılı sınavda yeni konu başlıklarına ve içeriklerine yer verdiği görülmektedir. “Yönetici Seçme Sınavı” adıyla gerçekleştirilen ve bakanlığın okullara yönetici seçmesini sağlayan bu sınavdaki konu dağılımlarına bakıldığında, “Eğitim ve Öğretimde Etik” ve “Eğitim Bilimleri” konu başlıkları, üniversitelerin sosyal bilimler veya eğitim bilimler enstitülerinin ana bilim dallarında Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (EYTPE) adıyla tezli ve tezsiz olarak okutulan lisansüstü eğitimi programı bağlamında düşünüldüğünde dikkate değer görülmüştür. Zira EYTPE lisansüstü eğitim programında okutulan ve öğrencilere kazandırılmak istenen yeterlilikler ile MEB tarafından okullara yönetici görevlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Yönetici Seçme Sınavı’nda “Eğitim ve Öğretimde Etik” ve “Eğitim Bilimleri” başlıklarında yer alan konular ve bu konulara dair sorular benzer niteliktedir. Bu da MEB’in okullara yönetici görevlendirirken EYTPE lisansüstü eğitimi programıyla kazandırılmak istenen yeterliliklere önem verdiğini göstermektedir. Bu çalışmada MEB’in yeni yönetici görevlendirme yaklaşımında yer alan Yönetici Seçm Sınavı, EYTPE lisansüstü eğitim programı bağlamında incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yönetici Görevlendirme, Eğitim Yönetimi, Yüksek Lisans Programı