Öğretmen Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (ÖEPDÖ)


Creative Commons License

Akıncı M., Köse E.

Journal of International Scientific Researches, vol.4, no.2, pp.236-252, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to develop a scale that will enable the evaluation of faculty of education teacher training programs with the perspectives of teacher candidates. In this research, the validity and reliability study of Teacher Training Curriculum Evaluation Scale (TTCES) was conducted which was prepared by considering the structural features of various curriculum evaluation approaches and models widely used in Turkey and in the World. The research data was collected from 363 volunteer teacher candidates from 3rd and 4th grades who study in Akdeniz University Faculty of Education. Exploratory Factor Analysis was used to determine the construct validity of the prepared scale. In order to determine the reliability of the scale, ’Cronbach's Alpha” and ’Spearman-Brown" test scores were calculated. Moreover, Item Total Correlation scores and the results of Independent Samples T Test between the lower 27% and the upper 27% groups were examined for reliability. Cronbach's Alpha and Spearman Brown reliability coefficients for all factors were between .75 and .79. and total correlations of the items included in the scale range from .31 to .68. Moreover, the difference between mean scores of the lower 27% and the upper 27% groups was significant (p < .001). After these analyzes, the draft consisting of 47 items, became a valid and reliable 5-point Likert type scale with 5 factors and 30-items explaining 43.2% of the total variance.

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi lisans programlarının öğretmen adaylarının bakış açıları ile değerlendirilmesine olanak tanıyacak bir ölçeğin geliştirilmesidir. Bu çalışmada başta Sistem/Karar Odaklı Program Değerlendirme Yaklaşımı olmak üzere Türkiye’de ve dünyada yaygın olarak kullanılan çeşitli program değerlendirme yaklaşım ve modellerinin yapısal özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan Öğretmen Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ölçeği (ÖEPDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda araştırma verileri gönüllülük esasına bağlı olarak Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 363 öğretmen adayından toplanmıştır. Hazırlanan ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizinden faydalanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek için ise “Cronbach’s Alpha”, “Spearman-Brown İki Yarı Test Güvenirliği” puanları hesaplanmıştır. Ayrıca “Madde Toplam Puan Korelasyonları” ve alt %27 ve üst %27’lik grupların puanları arasındaki “İlişkisiz Örneklemler için t Testi” sonuçları incelenmiştir. Ölçeğin tüm faktörleri için Cronbach’s Alpha ve Spearman Brown güvenirlik katsayıları .75 ile .79 arasındadır. Ayrıca ölçeğe dâhil edilen maddelerin madde toplam korelasyonları .31 ile .68 arasında değişmektedir. Ayrıca alt %27 ve üst %27’lik grupların ortalama puanları arasındaki fark anlamlıdır (p < .001). Yapılan bu analizler sonucunda 13’ü olumsuz madde olmak üzere 47 maddeden oluşan taslak toplam varyansın %43,2’sini açıklayan 5 faktörlü,