Türkçe ve İngilizce Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stillerinin Zihinsel Öz-yönetim Kuramına Göre İncelenmesi


Creative Commons License

Akıncı M., Kurt A., Değirmenci A., Orhon G.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), vol.1, no.1, pp.1-16, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine thinking styles of prospective teachers who study in Faculty of Education, Turkish Education and English Language Teaching Departments. The study is a quantitative research in which descriptive survey method was used. The data of the study was collected through Thinking Styles Inventory from a total of 154 prospective teachers who study in Akdeniz University, Faculty of Education, Turkish Education and English Language Teaching Departments. Stratified sampling technique was applied to determine the sample of this research. As collected data provided normality One-way ANOVA and Independent Samples T Test were used in data analysis processes. When Thinking Styles Inventory scores of prospective teachers were examined it was seen that the order of the highest scores are from Legislative, Judicial and Hierarchical thinking styles and the lowest scores were from Conservative, Global and Oligarchic thinking styles. Although the scores from the Thinking Styles Inventory show significant differences according to various variables the overall score distribution levels are close to each other for all dimensions according to the results of the research. In fact, this situation shows that Turkish and English prospective teachers tend to all thinking styles to some extent. In this context curriculums can be prepared for all students starting from the lowest level that provide educational environment in which they can develop their thinking styles.

Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının düşünme stillerini ortaya koymaktır. Çalışma betimsel tarama modelinin kullanıldığı nicel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri Düşünme Stilleri Envanteri kullanılarak Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ve İngilizce Dili Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören toplamda 154 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için tabakalı örnekleme tekniği uygulanmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için analizlerde parametrik testlerden İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) ve İlişkisiz Örneklemler İçin T Testi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının Düşünme Stilleri Envanterinden aldığı puanlar incelendiğinde en yüksek puanların sırası ile Yasama, Yargı ve Hiyerarşik düşünme stillerinden en düşük puanların ise sırası ile Tutucu, Global ve Oligarşik düşünme stillerinden olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre her ne kadar Düşünme Stilleri Envanterinden alınan puanlar çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterse de genel olarak puan dağılımları tüm boyutlar birbirine yakın seviyededir. Bu durum Türkçe ve İngilizce öğretmeni adaylarının aslında tüm düşünme stillerine belli ölçüde eğilimli olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda en alt kademelerden başlamak üzere tüm öğrenciler için düşünme stillerini geliştirebilecekleri eğitim ortamının sunulacağı öğretim programları hazırlanabilir.