FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK ROBOTİK TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE İLGİLİDÜŞÜNCELERİ


Çınar S.

ULEAD 2017, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.437-442

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.437-442
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenlerinin öğretim materyali olarak robotik teknoloji kullanımı ile ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Rize ilinde görev yapan 40 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak Özel Durum çalışması yöntemi benimsenmiş ve veriler anket tekniği elde edilmiştir. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun robotik teknolojinin fen bilimleri dersinde kullanmasının öğrenmeyi kolaylaştırmak için bir potansiyele sahip olduğunu düşünürken diğer taraftan öğrencilerin robot teknolojinin yer aldığı ünitelerde diğer ünitelere göre kıyasla konuları daha az derinlemesine anlayacaklarını düşünmektedirler. Öğretmenlerin bu yönündeki düşüncelerinin oluşmasına neden olan en önemli faktörlerin robotik teknolojiyi fen bilimleri dersi ile entegre etme konusundaki bilgi ve beceri eksikliğinden ve sınav başarı kaygısından kaynaklandığı belirlenmiştir