Determining the Perceptions of Pre-Service Teachers toward Distance Education through Metaphors


Turgut Y. E., Yıldırım M.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.68-90, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The study aims to determine the metaphorical perceptions of pre-service teachers towards the distance education they received due to the pandemic. In this context, it was examined whether the metaphorical perception of pre-service teachers towards distance education changed according to gender, department of education and whether they had taken courses with distance education before. The study was carried out with 100 pre-service teachers who were studying in different departments of the Faculty of Education of a state university. The data obtained in the research carried out in the phenomenological design were analyzed with the content analysis and themes were created. Findings showed that metaphors could be gathered under 12 themes, including "opportunity", "access", "self-regulation", "insufficiency", "burnout", "quality", "need", "functionality", "social isolation", "environmental factors", "artificialism", and "uniformity". When the metaphors under these themes and their justifications were examined, it was determined that some participants had a positive opinion about distance education and some had a negative opinion. As a result, it was revealed that metaphors differed according to gender, and there was no difference according to the department, or previous experience of distance education.

Bu araştırmada, pandemi nedeniyle tüm derslerini uzaktan eğitim ile sürdüren öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik oluşturdukları metaforların cinsiyet, öğrenim görülen bölüm ve daha önce uzaktan eğitim ile ders alma durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma bir üniversitesinin eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 100 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Olgubilim deseninde yürütülen araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek temalar oluşturulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, oluşturulan metaforların “imkân”, “erişim”, “öz düzenleme”, “yetersizlik”, “tükenmişlik”, “kalite”, “ihtiyaç”, “işlevsellik”, “sosyal izolasyon”, “çevresel faktörler”, “yapaylık” ve “tekdüzelik” olmak üzere toplam 12 tema altında toplandığı görülmüştür. Bu temalar altında yer alan metaforlar ve gerekçeleri incelendiğinde bazı katılımcıların uzaktan eğitime yönelik olumlu görüş bildirdiği bazı katılımcıların ise olumsuz görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak oluşturulan metaforların cinsiyete göre farklılık gösterdiği, öğrenim görülen bölüme ve daha önce uzaktan eğitim ile ders alma durumuna göre ise herhangi bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.