Investigating the Relationship between Economic Growth and Loans by the Provinces of Turkey: Empirical Evidence from Panel Causality Analysis


Creative Commons License

HACIİMAMOĞLU T., PİLATİN A.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.58, no.1, pp.208-230, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Supply-leading and demand-following hypotheses are crucial to explain the relationship between economic growth and loans. Based on these two theoretical approaches, the aim of the study explores the causality relationships between economic growth and loans on a provincial basis in Turkey in the period of 2007-2019. Differing from the majority of previous studies, in this study, loans are represented by the change in total loans, the change in commercial and industrial loans, the change in consumer loans, the change in construction loans, and the change in agricultural loans. The relationships between the variables are examined using the panel Granger causality test proposed by Dumitrescu and Hurlin (2012). As a result of the analysis, it is determined that there is a unilateral causal relationship from the change in total loans and the change in commercial and industrial loans to economic growth, and from economic growth to the change in consumer loans and the change in agricultural loans. On the other hand, any causal relationship between the change in construction loans and economic growth has not been found. 

Ekonomik büyüme ve krediler arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için arz yönlü ve talep takipli hipotezler oldukça önemlidir. Bu iki teorik yaklaşımdan hareketle bu çalışmanın amacı 2007-2019 döneminde Türkiye’de il bazında ekonomik büyüme ile krediler arasındaki nedensellik ilişkilerini araştırmaktır. Önceki çalışmaların çoğundan farklı olarak bu çalışmada krediler toplam kredilerdeki değişme, ticari ve endüstri kredilerindeki değişme, tüketici kredilerindeki değişme, inşaat kredilerindeki değişme ve tarımsal kredilerdeki değişme ile temsil edilmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkiler Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından önerilen panel Granger nedensellik testi kullanılarak incelenmektedir. Analiz sonucunda, toplam kredilerdeki değişme ile ticari ve endüstri kredilerindeki değişmeden ekonomik büyümeye, ekonomik büyümeden ise tüketici kredilerindeki değişme ve tarımsal kredilerdeki değişmeye tek taraflı nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan inşaat kredilerindeki değişme ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır