BELIRGIN KAPAK DISFONKSIYONU BULUNMAYAN BIKÜSPIT AORTIK KAPAKLı ÇOCUKLARDA MIYOKARD FONKSIYONLARıNıN VE OSILOMETRIK YÖNTEM ILE AORTIK ELASTISITENIN DEĞERLENDIRILMESI: ÖNVERILERIMIZ


Creative Commons License

Köşger P., Kıztanır H., Uçar B.

17.Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018, pp.27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.27
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Belirgin Kapak Disfonksiyonu Bulunmayan Biküspit Aortik Kapaklı Çocuklarda Miyokard Fonksiyonlarının ve Osilometrik Yöntem ile Aortik Elastisitenin Değerlendirilmesi: Önverilerimiz

Pelin Köşger, Tuğçem Keskin, Hikmet Kıztanır, Birsen Uçar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çocuk Kardiyoloji BD, Eskişehir

Giriş-Amaç: Biküspit aortik kapaklı hastalarda proksimal aortanın dilatasyonu (aortopati) % 50 sıklıkla gözlenmektir. Kapak disfonksiyonu bulunmayan, normal hemodinamiye sahip biküspit aortik kapaklı olgularda da aort dilatasyonu gözlenmesi bu olguların damar dokusunda farklılık olduğunu düşündürmüştür. Biküspit aort kapaklı hastaların aortik endotelial hücrelerinde triküspit kapaklı hastalara kıyasla endotelial nitrit oksid sentaz sentezinin azalmış olduğu tespit edilmiştir. Nitrit oksid sentaz yetersizliği nedeniyle, biküspit aortik kapaklı hastalar kapak disfonksiyonu ve proksimal aorta dilatasyonu kadar endotelial disfonksiyon ve ateroskleroz gelişimi için de risk altındadırlar. Biz de bu çalışma ile belirgin kapak fonksiyon bozukluğu bulunmayan, izole biküspit aortik kapaklı çocuklarda endotelial fonksiyonları ve damar elastisitesini değerlendirerek, çocukluk yaş grubundan itibaren herhangi bir etkilenme veya disfonksiyon bulgusu gelişip gelişmediğini tespit etmeyi amaçladık.  

Gereçler ve Yöntem: Çalışmaya 7-18 yaşları arasında kapak fonksiyonları korunmuş 24 biküspit aortik kapaklı çocuk ile kontrol grubu olarak 18 sağlıklı çocuk dahil edildi. Olguların aort kapak morfolojisi, aortik kök ve asendan aorta ölçümleri 2 boyutlu ekokardiyografi ile miyokardiyal fonksiyonları doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi, bilateral karotis intima media kalınlıkları ölçüldü. Tüm çocuklara osilometrik yöntem ile ambulatuvar olarak 24 saatlik nabız dalga analizi monitorizasyonu uygulandı.  

Bulgular: Yaş, ağırlık, boy, vücut kitle indeksi, açlık kan şekeri ve lipidler açısından gruplar arasında istatistiksel fark yoktu (p>0.05). Biküspit aortik kapaklı hastalarda asendan aorta çapı ortalama 24.8 mm, izovolümetrik kasılma zamanı ortalama 53.6 ms, izovolümetrik relaksasyon zamanı 54.7 ms ve miyokardiyal performans indeksi 0.38 olup, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı (sırasıyla p=0.003, p=0.003,p=0.025, p<0.001,p< 0.001). Gruplar arasında karotis intima media kalınlıkları, merkezi sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı değerleri, nabız, nabız basıncı, yükseltme indeksi, yükseltme basıncı, çevresel direnç ve nabız dalga hızı değerlerinde fark izlenmedi (p>0.05).

Tartışma ve Sonuç: Kapak fonksiyonları korunmuş biküspit aortik kapaklı çocuklarda asendan aortada genişleme ve miyokardiyal fonksiyonlarda bozulma ile uyumlu bulgular saptanmakla beraber, arteriyal sertlikte artma ve endotelial fonksiyonlarda bozulma bulgusu saptanmamıştır. Bu durum izole biküspit aortik kapaklı olgularda çocukluk döneminde aortopatinin asendan aorta genişlemesiyle karakterize olup arteriyel fonksiyonların henüz etkilenmediğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Nabız dalga analizi, osilometrik, biküspit aortik kapak