Vergi Davasının Hukuki Niteliği


Creative Commons License

Acuner S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.3, pp.191-207, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Social-jus polity has to judge operation and action of management concerning tax. If plaintiffs want to apply institute of tax judgement, they have to unlock lawsuit of tax. Tax judgment takes part with numbered law of 2577 in managerial judgement which had been constıtuted in 1982. Lawsuit of tax consisting of double classification being action for annulmest and law of torts in numbered law of 2577. Barely, People who volated their warranty, they must apply whichkind suit wherefore management had been done operation and action. In this article, we’ve been explained legal entity of tax lawsuit. In addition, this article consist of other topics concerning tax. 

 Vergiye ilişkin yapılan idari işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi tutulması sosyal hukuk devleti olmanın gereklerindendir. Bu işlemler için ilgililerin yargı yoluna başvurmaları ancak “vergi davası” yoluyla sağlanmaktadır. 1982 tarihinde düzenlenen İdari Yargı düzeni içersinde örgütlenmiş vergi yargı çevresinde ilgililerin açtıkları vergi davalarının iki tür dava içersinde olabileceği 2577 sayılı kanunda hükme bağlanmıştır. Ancak idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemler dolaysıyla hakları ihlal edilen kişilerin hangi hak ihlali sonucunda hangi tür dava yoluna başvurması gerektiği doktrinde tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada da, vergi davalarının hukuki değeri tartışma konusu yapılmaya çalışılmıştır. Vergiye konu olabilecek durumların yanı sıra vergi davalarının hangi durumlar da açılabileceği ve açılacak vergi davalarıyla hangi durumların sona erdirilmesi veya hangi durumlar için zararın telafi edilmesi istemi ayrıca tartışma konusu yapılmıştır.