The Effect of DNR Based Instruction on the Development of Ways of Understandings about Digestion and Digestive System


Creative Commons License

Ursavaş N., Odabaşı Çimer S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.1356-1390, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the application of DNR based instruction to the teaching and learning process of the digestion and human digestive system have been investigated. The study employed the case study approach. At the Duality level, thirteen pre-service teachers’ ways of understanding about digestion and digestive system were determined. Afterwards, at the Necessity level, intensive studies has been done with three of the pre-service teachers in order to both develop desired ways of understanding and reveal the effect of DNR based instruction. Knowledge Determination Test, semi-structured interviews, individual reports and video recordings were used as the data collection tools. Data were analyzed using the content analysis method and the themes were determined. The themes related to the ways of understanding were categorized as adequate, inadequate, false, superficial and misconception. According to the findings, the pre-service teachers mostly had superficial and inadequate ways of understandings about digestion and digestive system. They were followed by misconceptions and false understandings. After the teaching trajectory, the categories of inadequate, false, superficial and misconception changed to the category of adequate and DNR based instruction had positive effect on changing the ways of understandings. Consequently, it can be said that DNR based instruction can be used in teaching different biology subjects and different courses

Bu çalışmada, Etkileşim (Duality), Gereklilik (Necessity) ve Sorgulama (Repeated Reasoning) (EGS) prensiplerine dayanan öğretim yönergesinin, sindirim süreci ve sindirim sistemi konusunun öğretim sürecine uygulanarak etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma özel durum yöntemine uygun olarak yürütülmüştür. Etkileşim basamağında 13 biyoloji öğretmen adayı ile çalışılarak anlama şekilleri elde edilmiştir. Gereklilik basamağında ise üç biyoloji öğretmen adayı ile derinlemesine uygulamalar gerçekleştirilerek hem öğretmen adaylarının anlama şekillerinde bir değişim meydana getirilmeye hem de EGS tabanlı öğretimin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak Durum Belirleme Testi, yarı-yapılandırılmış mülakat, bireysel rapor ve video kayıtları kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemiyle temalar oluşturulmuştur. Temalara ilişkin elde edilen anlama şekilleri yeterli, yetersiz, yanlış, yüzeysel ve kavram yanılgılı kategorilerinde değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının sindirim süreci ve sindirim sistemi hakkında en fazla yüzeysel ve yetersiz anlama şekillerine sahip oldukları, bunu kavram yanılgılı anlama şekillerinin takip ettiği ve en az yanlış anlama şekillerine sahip oldukları belirlenmiştir. Uygulamalar sonrasında yüzeysel, yetersiz, yanlış ve kavram yanılgılı istenmeyen anlama şekillerinin yeterli anlama şeklinde değiştiği, EGS tabanlı öğretim yönergesinin öğrencilerin anlama şekillerinin değiştirilmesinde olumlu etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle farklı biyoloji konularının öğretiminde veya farklı dersler kapsamında EGS tabanlı öğretime yer verilebilir.