DİFTERİ


KOSTAKOĞLU U., YILMAZ G.

Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi, vol.8, no.3, pp.1-5, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT
Diphtheria is an acute bacterial infection caused by toxigenic strains of the micro-organism Corynebacterium diphtheriae predominantly involving the upper respiratory tract, the tonsils, pharynx, larynx and nose, the skin and less commonly the conjunctiva and the genital region. The local and generalized effect of the exotoxin produced by the diphtheria bacillus is implicated in the pathogenesis of the disease. It may lead to mortality in 5-10% of cases as a result of cardiac and neurological toxicity that may appear during the course of the condition. The disease may be seen everywhere, but particularly in temperate climates and in fall and winter. A significant decrease in the incidence of the disease occurred in many regions following the initiation of routine immunization with diphtheria toxoid. However, recurrence of epidemics of diphtheria in some developed countries in recent years has raised the problem once again.

Keywords: Corynebacterium diphtheriae; diphtheria

Difteri, halk arasında kuşpalazı olarak da bilinen, gram-pozitif basil olarak görülen Corynebacterium diphteriae isimli mikroorganizmanın toksijenik kökenlerinin neden olduğu başta tonsiller, farinks, larinks ve burun olmak üzere üst solunum yollarına, deri ve bazen de konjuktivalar ile genital bölgeye yerleşim gösterebilen akut bakteriyel bir enfeksiyondur. Hastalığın patogenezinde difteri basilinin oluşturduğu ekzotoksinin lokal ve jeneralize etkisi rol oynamaktadır. Klinik seyir sırasında ortaya çıkabilecek kardiyak ve nörolojik toksisite sonucu vakaların %5-10'unda ölümlere neden olabilmektedir. Dünyanın her tarafında özellikle ılıman iklimlerde daha çok sonbahar ve kış aylarında görülen bir hastalıktır. Difteri toksoidi ile rutin immünizasyonun başlamasını takiben pek çok bölgede hastalığın görülme sıklığında belirgin azalma olmuştur. Ancak son yıllarda bazı gelişmiş ülkelerde difteri salgınlarının tekrar görülmeye başlaması sorunu güncelleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Korinebakteryum difteri; difteri