Investigation of 7th Grade Students' Mathematical Modeling Process: Measuring Areas in Geometric Figures


Creative Commons License

Baran Bulut D., Erkan B.

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.6, pp.3971-3988, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The importance of mathematical modeling, which is defined as the process of overcoming daily life problems and based on daily life problems, has gradually increased in recent years. It can be said that mathematical modeling, which is a bridge between real life and the world of mathematics, is an effective way to create the bond in the teaching process. The aim of this study is to examine the modeling processes and the difficulties of the 7th grade students in the context of a mathematical modeling activity related to the field measurement in geometric shapes. This study adopts a modeling perspective that sees mathematical modeling as a problem solving activity. Accordingly, a problem-based approach was used in modeling activity. The problem-based approach was chosen to examine and emphasize the modeling process of the task that drives learning. The study was carried out with 16 secondary school students from two secondary schools in the Eastern Black Sea region during the fall semester of 2018-2019. Data collection process was recorded with voice recorder. The case study method was used in this study. At the end of the study, it was determined that the students could not achieve the optimization stage in order to obtain an advanced model showing that they have a tendency to believe that the applicable model is sufficient. There are also shortcomings in the transition to the real world and the mathematical world. The operational difficulties encountered in the modeling process are; Difficulties in using lenght and area units; difficulties in using length and area measurement units and difficulties in using decimal numbers in the process. 

Günlük hayat problemlerinin üstesinden gelme süreci olarak tanımlanan ve temelinde günlük hayat problemlerine dayanan eden matematiksel modellemenin son yıllarda önemi giderek artmıştır. Gerçek hayat ile matematik dünyası arasında bir köprü olan matematiksel modellemenin öğretim sürecinde aradaki bağı oluşturmada etkili bir yol olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin düzgün geometrik şekillerde alan ölçme ile ilgili bir matematiksel modelleme etkinliği kapsamında modelleme süreçlerini ve bu süreçte ortaya çıkan zorlukları incelenmektir. Bu çalışmada matematiksel modellemeyi problem çözme faaliyeti olarak gören bir modelleme bakış açısı benimsenmektedir. Bu doğrultuda modelleme etkinliğinde probleme dayalı bir yaklaşım kullanılmıştır. Problem temelli yaklaşım, öğrenmeyi yönlendiren görevin modelleme sürecini incelemek ve vurgulamak için seçilmiştir. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim dönemi güz döneminde Doğu Karadeniz bölgesindeki iki ortaokulda öğrenim gören 16 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler toplama süreci ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin oluşturdukları modelin yeterli olduğuna inanma eğiliminde olduklarını fakat gelişmiş bir model elde etmek için optimizasyon aşamasına girmeyi başaramadıkları belirlenmiştir. Ayrıca gerçek dünya ve matematiksel dünyaya geçişte eksiklikler mevcuttur. Modelleme sürecinde karşılaşılan işlemsel zorluklar ise; alan ve uzunluk birimlerinin kullanımında oluşan zorluklar, uzunluk ve alan ölçü birimlerinin kullanımındaki zorluklar ve ondalık sayıların süreçte kullanımı ile ilgili zorluklar olarak kategorize edilmiştir.