LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TARİH KAVRAMLARINI ÖĞRENMEGÜÇLÜKLERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ(OF İLÇESİ ÖRNEĞİ)


Creative Commons License

SEYHAN A.

TurkishStudies, vol.12, no.18, pp.523544, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 18
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.12055
  • Journal Name: TurkishStudies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.523544
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research is to determine the difficulties of learning some concepts for students of 11th grade Revolution History and Kemalism course and their views on the concepts of history. Survey (educational scanning method) method was used in the research. The datas needed for the research were obtained by using questionnaire and concept explanatory paper. There are 90 students join in the survey who attend the 11th grade of the two secondary schools located in Of district of Trabzon province. These students were conducted a survey and given a questionnaire and a concept explication paper consisting of 10 history concepts and they were asked to answer these concepts. Descriptive scan were applied in order to put forth the situation as it is in the implementation process of the research, moreover content analysis were carried out based on the answers given by the students to the concept explanatory papers in order to understand this situation throughout. Similar datas obtained from the concept explanatory papers was grouped, and answers given by the students to the concepts were compared with dictionary meanings and evaluated. Furthermore, the data are evaluated in terms of frequency and percentage and explicated. The datas obtained according to the problems of the research were analyzed by dividing into four main sections and the results were explicated as a table form. According to these results; It was determined that the concepts in history course were not understood exactly by the students. It is figured out that the students struggle to learn the history concepts by memorizing them and concept learning strategy methods and techniques aren’t used but the narrative method in the courses. The research shows that most of the students are bored with learning historical concepts and they have difficulties in exemplifying the concepts of history. It’s obvious that the vast majority of students develop learning strategies themselves while learning concepts, memorize history concepts but do not understand what concepts actually mean.

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin, 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde geçen bazı kavramların öğrenme güçlüklerini saptamak ve tarih kavramları hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada survey (eğitsel tarama yöntemi) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için gerekli veriler anket ve kavram açıklama kâğıdı kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya Trabzon ili Of ilçesi dahilinde bulunan iki ortaöğretim okulunun 11. sınıflarında öğrenim gören 90 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilere anket uygulanmış, 10 tane tarih kavramından oluşan kavram açıklama kâğıdı dağıtılmış ve bu kavramları cevaplamaları istenmiştir. Araştırmanın uygulama sürecinde var olan durumu olduğu gibi ortaya koyabilmek için betimsel tarama sonrasında ise bu durumun derinlemesine anlaşılabilmesi için öğrencilerin kavram açıklama kâğıtlarına verdiği cevaplardan yola çıkılarak içerik analizi yapılmıştır. Kavram açıklama kâğıtlarından elde edilen benzer bilgiler gruplandırılmış, öğrencilerin kavramlara verdikleri cevaplar sözlük anlamları ile karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca veriler frekans ile yüzde üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın problemlerine bağlı olarak elde edilen bulgular dört ana bölüme ayrılarak incelenmiş, sonuçlar tablo şeklinde verilerek yorumlanmıştır. Bu sonuçlara göre; tarih derslerinde geçen kavramların öğrenciler tarafından tam olarak anlaşılamadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin tarih kavramlarını ezberleme yöntemiyle öğrenmeye çalıştıkları, derslerde anlatım yöntemi dışında kavram öğrenme strateji, yöntem ve tekniklerinin kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Araştırma verileri öğrencilerin çoğunun tarih kavramlarını öğrenirken sıkıldıklarını ve tarih kavramlarını örneklendirmede zorlandıklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin önemli çoğunluğunun kavram öğrenirken kendine göre stratejiler geliştirdiği, tarih kavramlarını ezberledikleri ancak, gerçekte neyi ifade ettiklerini anlamadıkları ortaya çıkmıştır.