Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Retromolar Foramen Görülme Sıklığı ve Anatomik Yapısı


Günaçar D. N., Sezgin Ö. S., Kayıpmaz S.

8. ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 4 - 05 March 2022, pp.80-88

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.80-88
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: This study aimed to provide information about the anatomical structure of the retromolar canal (RMC) and retromolar foramen (RMF), which is an anatomical variation belonging to the mandibular canal, and to determine the frequency of occurrence with the help of cone-beam computed tomography (CBCT). Material and Methods: In this study, CBCT images of 2474 patients aged 15–75 years taken for various reasons were retrospectively reviewed. These images were evaluated using the classification developed by von Arx et al. as vertical, vertical with the horizontal branch, curved, curved and horizontal branch, and horizontal. The distribution of RMC and RMF according to the side, sex, types, and age were evaluated. Detected parameters were statistically analyzed using the chi-square test. In all statistical analyses, the confidence interval was chosen as 95%. Results: Of the 2474 patients evaluated in this study, 121 (4.9%) had RMC, and 97 (3.9%) had RMF. No statistically significant difference was found in age and sex with the presence of RMF and RMC (p > 0.05). Although no significant difference was found between side distribution and the presence of RMC (p > 0.05), a statistically significant difference was found with the RMF presence (p < 0.05). The presence of RMF was found more on the left side than on the right side. Conclusion: CBCT is very useful in the diagnosis of anatomical variations in the dentomaxillofacial region. Diagnosis of RMC and RMF is also very important for preventing possible complications before surgical procedures. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; mandibular kanala ait anatomik bir varyasyon olan retromolar kanal (RMK) ve retromolar foramenin (RMF) konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) yardımıyla görülme sıklığını tespit ederek anatomik yapısı hakkında bilgi vermektir. Materyal ve Metot: Bu çalışmada; yaşları 15-75 yaş arasında değişen 2474 hastaya ait çeşitli sebeplerden alınmış KIBT görüntüleri retrospektif olarak incelendi. İncelenen bu görüntüler Von Arx ve ark. tarafından yapılmış olan RMK sınıflamasına göre dikey, yatay dala sahip dikey, eğimli, yatay dala sahip eğimli ve yatay olarak gruplandırıldı. Saptanan RMK ve RMF tiplerinin cinsiyet ve yön dağılımları istatistiksel olarak Ki-Kare testi ile yapıldı. Tüm istatistiksel analizlerde güven aralığı %95 olarak seçildi. Bulgular: Çalışmamızda değerlendirilen 2474 hastanın 121’inde (%4.9) RMK, 97’sinde (%3.9) RMF tespit edildi. RMF ve RMK varlığının yaş ve cinsiyet ile ilişkisi değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p > 0.05). Bölge dağılımı ile RMK varlığı arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte (p > 0.05), RMF varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p < 0.05). RMF varlığı sağ tarafa göre sol tarafta daha fazla bulundu. Sonuç: KIBT dentomaksillofasiyal bölgede görülen anatomik varyasyonların teşhisinde oldukça yararlıdır. Retromolar kanal ve foramen teşhisi cerrahi işlemler öncesinde olası komplikasyonların önlenmesinde oldukça önemlidir.