Dahiliye Pratiğinde Sık Kullanılan Laboratuvar Testleri Fibromiyalji Hastalarında Hastalık Aktivitesiyle Hastalık Süresi, D Vitamin Düzeyi ve İnflamatuar Göstergelerle İlişkisi var mıdır?


Cüre O., Beyazal Polat H.

II. Ulusal Dahiliye Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 May 2023, pp.25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ: Fibromiyalji; yorgunluk, uykusuzluk, hafıza ve konsantrasyon problemler gibi semptomların eşlik ettiği yaygın kas eklem ağrısıyla karakterize kronik bir hastalıktır. Prevalansı %2-8 arasındadır. Etiyopatogenezi açık olmamakla; genetik, immünolojik, psikiyatrik ve nöroendokrin nedenler tetikleyici rol oynamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız fibromiyalji hastalarında hastalık aktivitesiyle hastalık süresi, D vitamin düzeyi ve inflamatuar göstergelerle ilişkisini değerlendirilmiştir. MATERYAL VE METOD: 95 fibromiyalji hastası çalışmaya alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Tüm hastaların ağrı düzeyi Görsel Ağrı Skoru ile, ağrı yaygınlığı Amerikan Romatoloji Koleji 2016 kriterlerini Yaygın Ağrı İndeksi ile, semptomların şiddeti, hastalık aktivitesi değerlendirildi. Hastaların, nötrofil, lökosit, trombosit, trombosit lenfosit oranı, nötrofil lenfosit oranı, monosit lenfosit oranı, C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı ve D vitamin düzeylerine bakıldı. İSTATİSTİK: İstatistiksel analizler, IBM SPSS Statistics, Versiyon 22.0 kullanılarak yapıldı. Anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edildi. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 95 fibromiyaljili hastanın 7’si (%7,4) erkek, 88’i (%92,6) kadındı. Yaş ortalamaları 45±9,2 idi. Hastalık aktivitesiyle cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p=0,714). Hastaların hastalık süresi ortalaması 52,4±9,2 aydı. Hastalık aktivitesi ile hastalık süresi arasında anlamlı ilişki ve pozitif yönde korelasyon vardı (p=0,054, r=0,198). Hastalık aktivitesi ile lökosit, nötrofil, lenfosit, trombosit, trombosit lenfosit oranı, nötrofil lenfosit oranı, monosit lenfosit oranı, C-reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon değerleri arasında anlamlı ilişki yoktu. D vitamini düzeyi ile hastalık aktivitesi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,256). SONUÇ: Çalışmamız fibromiyaljili hastalarda hastalık aktivitesi ile hastalık süresi arasında anlamlı ilişki varken inflamatuar göstergeler ve D vitamin düzeyi arasında anlamlı ilişki yoktu. Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, D vitamini, hastalık süresi, inflamatuar göstergeler