Developing an Augmented Reality Analysis Application Assisting the Early Design Stage of Student Projects


Creative Commons License

Taşan L. E., Emir A.

MİMARLIKTA SAYISAL TASARIM XVI.ULUSAL SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 June 2022, pp.383-391

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.383-391
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The development of technological, software and digitalization contributed to the evolution of architecture by providing the emergence of design, modelling, and analysis programs. By providing benefits such as shortening the design process, accelerating the visualization phase, and making the design easily controllable, architectural software has made it possible for the designer to produce many complex designs that could not be done or seen as possible before.  According to Karl Marx, the main feature that distinguishes architects from other living things (such as bees, silkworms) that can be described as designers is that the architect can create images in her mind before she/he implements her/his architectural design (Marx, 1983). The acquisition of the ability of architect candidates to create these images is mostly gained through traditional expression tools such as models, two-dimensional drawings, or digital expression tools such as two-dimensional drawings, threedimensional modelling in the process of architectural education. With the development of technology, "Augmented Reality" technology, which forms the intersection of the real world and the digital world, has emerged. It is thought that these technological advancements, developing or creating new concepts and techniques in architectural education, contribute to the acquisition of images by architecture students from different aspects. In this study, the integration of the "Augmented Reality" system, which is an easy to access and use technology, into the v analysis stage in architectural education is emphasized. It is aimed at increasing the three-dimensional thinking skills of the students who are at the beginning of the education process and at better understanding the results of the analysis by presenting the analysis made before the design decisions in architectural projects with the help of augmented reality. In order to ensure this technological integration, which is thought to be done in the environmental analysis stage in architectural education, an augmented reality application was made in the "Unity" program. The terrain presented in the generated application was pre-modelled and the environmental analyses on the model were integrated into the augmented reality system in various ways. Afterward, a workshop was held on the students of Karadeniz Technical University and Recep Tayyip Erdogan architecture departments, whose application was within the specified criteria. At the end of the workshop, a survey was conducted with the participant students and the contributions of the designed application on education were discussed. According to the data obtained from the survey conducted within the scope of the research, it was observed that the students who experienced the application increased their interest in the subject of augmented reality, and the analysis phase became more interesting and interpretable thanks to the application. 

Teknolojinin gelişmesi ile yazılım ve dijitalleşme birçok sektörde olduğu gibi mimarlık sektöründe de gelişmelere öncülük etmiştir. Bu gelişme; tasarım, modelleme ve analiz programlarının ortaya çıkmasını sağlayarak mimarlığın evrimine katkıda bulunmuştur. Tasarıma yönelik yazılımlar; tasarlama sürecini kısaltması, görselleştirme aşamasını hızlandırması, tasarımın tasarlanma sürecinden üretim sürecine kadar kolayca kontrol edilebilir hale getirmesi gibi yararları sayesinde tasarımcının, daha önceden yapılamayan veya yapılması mümkün olarak görülmeyen birçok karmaşık tasarımın üretmesini mümkün hale getirmiştir.  Karl Marx’a göre mimarları, tasarım yapabilen olarak örneklendirilen diğer canlılardan (arı, ipek böceği gibi) ayıran temel özellik mimarların mimari eserini hayata geçirmeden önce zihninde imgeler oluşturabilmesidir (Marx, 1983). Mimar adaylarının bu imgelerin oluşturulabilme edinimi mimarlık eğitimi sürecinde çoğunlukla geleneksel ifade aracı olan maketler, iki boyutlu çizimler veya dijital ifade araçlarından olan iki boyutlu çizimler, üç boyutlu modellemeler aracılığı ile kazandırılmaktadır. 20. Yüzyılın sonlarına doğru teknolojinin gelişmesiyle, gerçek dünya ile dijital dünyanın arakesitini oluşturan “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisi ortaya çıkmıştır. Bu teknolojik gelişmenin mimarlık eğitiminde yeni kavramlar ve teknikler geliştirmesi; mimarlık öğrencilerinin, imgeleri oluşturma edinimine farklı açılardan katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada erişimi ve kullanımı kolay bir teknoloji olan “Artırılmış Gerçeklik” sisteminin mimarlık eğitimindeki çevre analizi aşamasına olan entegrasyonu üzerinde durulmuştur. Mimari projelerde tasarım kararları öncesi yapılan analizlerin geleneksel yolların dışında artırılmış gerçeklik yardımı ile sunularak; eğitim sürecinin başında olan, üç boyut algısı tam olarak yerleşmemiş, analiz yapma bilgisi ve analiz yorum bilgisi zayıf öğrencilerdeki üç boyutlu düşünme becerilerinin arttırılması ve analizlerin sonuçlarının daha iyi yorumlayarak projelerine uygulamaları amaçlanmaktadır. Mimarlık eğitimindeki çevre analizi aşamasına yapılması düşünülen bu teknolojik entegrasyonu sağlamak için “Unity” programında artırılmış gerçeklik uygulaması yapılmıştır. Üretilen aplikasyonda sunulan arazi önceden modellenmiş ve model üzerinde analizler çeşitli yollarla artırılmış gerçeklik ortamına aktarılmıştır. Üretilen uygulama sonunda, hepsi mimarlık öğrencisi olmak üzere belirtilen kriterlerdeki 17 lisans öğrencisi üzerinde atölye çalışması yapılmıştır. Yapılan atölyenin sonunda katılımcı öğrencilerle Likert ölçekli anket yapılmıştır ve tasarlanan uygulamanın eğitim üzerine olan katkıları tartışılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan anketten elde edilen verilere göre; uygulamayı deneyimleyen öğrenciler uygulama sayesinde, artırılmış gerçeklik konusuna olan ilgilerinin arttığı, analiz aşamasının daha ilgi çekici ve yorumlanabilir hale geldiği gözlemlenmiştir.