Elementary school fourth grade students’ arguments in the our nutrients unit which is based on the argumentation structured with creative drama and their opinions on the related course


SÜKÜT E., OĞUZ NAMDAR A.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), vol.6, no.1, pp.285-315, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This research aims to examine the arguments of primary school 4th-grade students about foods and the views of the students participating in the practice in argumentation activities structured with the creative drama method. Two sub-problems were examined within the scope of the research. These sub-problems are "What is the effect of argumentation activities structured with creative drama method on the development of argument quality of primary school students?" and “What are the opinions of the primary school students who participated in the training about the argumentation activities prepared with the creative drama method?”. The activities were implemented in a primary school in Rize, Turkey. The school where the application takes place is a public school. The practitioner works as a classroom teacher in the same school. Twenty-seven primary school 4th-grade students participated in the study. The gender distribution of the students participating in the application is 14 girls and 13 boys. In this research, easily accessible sampling method was used. The research was carried out in the 4th grade “Our Foods” unit, taking into account the Ministry of National Education (MEB) 2018 Science Course Curriculum. During the research process, argumentation activities structured with the creative drama method were carried out with the students for a total of 6 weeks (18 lesson hours). "Turkish Argumentation Model Rating Scale" and student diaries were used as data collection tools in the research. In the analysis of the data, quantitative and qualitative data analysis methods were used together. As a result of the research, it was determined that the argumentation activities structured with the creative drama method improved the argument quality of the students and that the students expressed positive opinions about these activities. Therefore, it has been concluded that the creative drama method is an effective method that can improve the argumentation skills of primary school students.
Bu araştırmanın amacı yaratıcı drama yöntemi ile yapılandırılmış argümantasyon etkinliklerinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin besinler konusundaki argümanlarının ve uygulama hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma kapsamında yaratıcı drama yöntemi ile yapılandırılmış argümantasyon etkinliklerinin ilkokul öğrencilerinin argüman kalitelerinin gelişimine etkisi ve yaratıcı drama yöntemi ile hazırlanmış argümantasyon etkinlikleri hakkında eğitime katılan ilkokul öğrencilerinin görüşleri incelenmiştir. Etkinlikler Türkiye’nin, Rize ilinde bulunan bir devlet ilkokulunda görev yapmakta olan sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışmaya 27 ilkokul 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. Uygulamaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı 14 kız, 13 erkek şeklindedir. Bu araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı dikkate alınarak ilkokul 4. sınıf “Besinlerimiz” ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde öğrencilerle toplamda 6 hafta (18 ders saati) boyunca yaratıcı drama yöntemi ile yapılandırılmış argümantasyon etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Türkçe Argümantasyon Modeli Derecelendirme Ölçeği” ve öğrenci günlükleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizi yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaratıcı drama yöntemi ile yapılandırılmış argümantasyon etkinliklerinin öğrencilerin argüman kalitelerini geliştirdiğine ve bu etkinlikler hakkında öğrencilerin olumlu görüş belirttiği tespit edilmiştir. Yaratıcı drama yönteminin ilkokul öğrencilerinin argümantasyon becerilerini geliştirmede kullanılabilecek etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.