The Role of Psychological Needs and Daily Smartphone Usage Time to Explain Nomophobia


Creative Commons License

Yazıcı-Kabadayı S., Kabadayı F.

Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, vol.7, no.1, pp.1-20, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Information and communication technologies have become the center of individuals' lives in the 21st century. Smartphones have quickly become widespread and become a natural part of daily life. Individuals have started to perform their work and transactions with smart phones. As a result, smart phones have started to be used intensely. With intensive use, smart phones have become an indispensable item for individuals and individuals have started to ascribe various a meaning to on phones. Inevitably, various psychological disturbances have been caused by smartphones. One of these psychological disturbances, nomophobia, is defined as fear and anxiety observed in individuals in case of phone abstinence. The aim of the present study is to predict nomophobia by psychological needs and daily smartphone usage time. The study group consists of 303 (206 women - 97 men) participants. The data of the study were obtained with the New Psychological Needs Assessment Scale, Nomophobia Scale and Personal Information Form. Pearson correlation and multiple regression were used in the analysis. According to the findings of the present study, it was determined that the dominance sub-dimension and daily smartphone usage time were significant predictors of nomophobia. It has been determined that dominance and daily smartphone usage that the power of explaining nomophobia is 13%. Theoretical and practical suggestions were made.

21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojileri bireylerin yaşamlarının merkezi haline gelmiştir. Akıllı telefonlar hızlı bir şekilde yaygınlaşmış ve gündelik yaşamın doğal bir parçası olmuştur. Bireyler iş ve işlemlerini akıllı telefonlarla gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu durumun bir sonucu olarak akıllı telefonlar yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yoğun kullanımla birlikte akıllı telefonlar bireylerin vazgeçemediği bir nesne haline gelmiş ve bireyler telefonlara çeşitli anlamlar yüklemeye başlamıştır. Kaçınılmaz olarak akıllı telefonların neden olduğu çeşitli psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmıştır. Bu psikolojik rahatsızlıklardan biri olan nomofobi, telefon yoksunluğu durumunda bireylerde gözlemlenen korku ve kaygı hali olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı nomofobinin psikolojik ihtiyaçlar ve günlük telefon kullanım süresi tarafından açıklanmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 303 (206 kadın - 97 erkek) katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Yeni Psikolojik İhtiyaç Belirleme Ölçeği, Nomofobi Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson korelasyonu ve çoklu regresyon kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre başatlık alt boyutu ile günlük telefon kullanım süresinin nomofobinin anlamlı yordayıcıları olduğu tespit edilmiştir. Başatlık ile günlük telefon kullanım süresinin nomofobiyi açıklama gücünün %13 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında teorik ve uygulamaya dönük önerilerde bulunulmuştur.