İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenlerde Çevre Hesaplamada Cebirsel İfadelerle İşlem Süreçlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

BARAN BULUT D., Sağır S.

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

According to the secondary school mathematics curriculum, students are expected to have skills such as problem solving, valuing mathematics, making generalizations, and using mathematics in daily life and problem solving (Ministry of National Education [MNE], 2017). At the same time, it is stated that the students should be provided with learning environments that require high level skills such as discovering, associating, problem solving and modeling relationships that can activate these skills. Algebra learning area, which is one of the learning areas used in mathematics course, has a structure to support these skills. It is also known that algebra and algebraic expressions help to translate mathematics into other areas of learning. It is also known that algebra and algebraic expressions help to translate mathematics into other areas of learning. It also includes the ability to direct the field of algebra from arithmetic to abstract thinking. In this context, the use of algebra in the field of geometry is discussed in the context of daily life. The study of the process of calculating the length of the circumference of the seventh grade students by using algebraic expressions. The sample of the study carried out in line with this aim is composed of 13 students in seventh grade in a secondary school in Trabzon in 2018-2019 academic year. A daily life activity developed by the researchers was used as a data collection tool. The findings were analyzed using content analysis. As a result of the study, it was seen that most of the students who participated in the activity could not process algebraic expressions themselves in a situation presented from daily life. This is due to the lack of prior knowledge, focusing on the theoretical part of the course and the lack of correlation with the context of daily life.

Ortaokul Matematik dersi öğretim programına göre öğrencilerin problem çözme, matematiğe değer verme, genelleme yapma, matematiği günlük hayatta ve problem çözmede kullanma gibi becerilere sahip olması beklenmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2017). Aynı zamanda öğrenciye bu becerileri harekete geçirebilecek ilişkileri keşfetme, ilişkilendirme, problem çözme ve modelleme gibi üst düzey becerileri gerektiren öğrenme ortamlarının sunulması gerektiği ifade edilmektedir. Matematik dersinde kullanılan öğrenme alanlarından birisi olan cebir öğrenme alanı bu becerileri destekleyecek bir yapıdadır. Ayrıca cebir ve cebirsel ifadeler matematiğin diğer öğrenme alanları arasında geçişe de yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca cebir alanı aritmetikten soyut düşünme becerisine yönlendirme özelliğini de içermektedir. Bu bağlamda cebirin geometri alanındaki kullanımı günlük hayat bağlamında ele alınarak bu çalışmanın amacı; yedinci sınıf öğrencilerinin dörtgenlerde çevre uzunluğu hesaplamada cebirsel ifadelerle işlem yapma süreçlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen çalışmanın örneklemini, Trabzon ilinde bir ortaokulda 2018-2019 eğitim öğretim yılında yedinci sınıfta öğrenim görmekte olan 13 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bir günlük hayat etkinliği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda etkinliğe katılan öğrencilerin birçoğunun günlük hayatın içerisinden sunulan bir durumda cebirsel ifadeleri kendileri oluşturarak işlem yapamadığı görülmüştür. Bu durumun ise öğrencilerin ön bilgi yetersizliği, derslerin işlenişinde teorik kısma odaklanılması ve günlük hayat bağlamıyla ilişkilendirme yapılmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.