Kutanı t Arhavı -Artvı n CevherleĢmesı nı n Jeolojı k Mı neralojı k ve Jeokı myasal Özellı klerı (Investigation of Geologi al mineralogi al and Geo hemı al Properties of the Kutanit mineralization (Arhavi-Artvin)


Creative Commons License

Demir Y., Aksu M.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, vol.1, pp.153-154

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.153-154
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Kutanit cevherleĢmesi Kızılkaya Formasyonu‘nun üst seviyelerindeki dasit ve piroklastları ile kırmızı biyomikritler içinde yan kayaçlar ile eĢ yaĢlı olarak oluĢmuĢtur. Cevherin alt seviyeleri saçınımlı ve ağsal cevher yapılarıyla, üst seviyeleri ise masif cevherin üzerine gelen bantlı cevher yapıları ile karakteristiktir. Cevherde pirit, kalkopirit, sfalerit, galen, bornit ve fahlerz minerallerine gang olarak kuvars, kalsit ve barit eĢlik etmektedir. Mineral kimyası analizlerine göre piritlerin oldukça düĢük Co ve Ni içerikleri ile sfaleritlerin Zn/Cd oranları cevherin asitik magmatik kökenli hidrotermal çözeltilerle iliĢkili olduğunu göstermektedir. 6.1-7.8 ‰ arasında değiĢen kükürt izotop sonuçları asidik magmatik çözeltiler ile uyumludur. Sıvı kapanım çalıĢmalarına göre Kutanit cevherinin oluĢum sıcaklığı 140-384 °C arasında ölçülmüĢtür. Bu oldukça düĢük sıcaklık değerleri mikroskop çalıĢmalarında gözlenen kolloidal dokular ile uyumludur. Sıvı kapanımların bileĢiminde belirlenen MgCl2 ve CaCl2 tuz türleri bu çözeltilerin okyanus suyu ile etkileĢiminin bir sonucudur. Sıvı kapanımların okyanus suyunun tuzluluk miktarına çok yakın tuzluluk değerleri de hidrotermal çözeltilerin okyanus suyu ile etkileĢim içinde olduğunu doğrulamaktadır. Sıvı kapanımlardan bağımsız termometre yöntemi ile hesaplanan en düĢük oluĢum basıncı 120 bar‘a kadar düĢmektedir. Bu basınç hidrostatik Ģartlar altında 1223 m okyanus suyu derinliğine karĢılık gelmektedir. Bu oluĢum derinliğinin Kutanit cevherinde sülfit çökelimi için yeterli bir derinlik olduğu anlaĢılmaktadır.

Not: Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından FYL-2016-616 numaralı proje ile desteklenmiştir