GEBELİKTE ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ


GÜNER H. R., KÖKSAL İ., AYDIN K., VOLKAN S., KOSTAKOĞLU U., ÖKSÜZ R., ...More

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.2, no.2, pp.146-149, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Asymtomatic Bacteriuria in Pregnancy

Asymtomatic bacteriuria in pregnancy may cause severe complications such as eclampsia, acute pylelonephritis, premature birth and low  birth-weigth. In order to determine the frequency of asymtomatic bacteriuria in pregnant women with respect to the tirimestersin our region, 250 pregnant women without urinary system infection complaints were surveyed. Furthermore, as a control group, 60 non-pregnant women that were sexualy active and without any symptom of urinary system infection were included into the study. Mid-stream urine samples were obtained from both the pregnant women and the control group and cultured under sterile contidions. The urine specimens with bacterial growth of 100.000 cfu/mL (according to NCCLS) were indentified and isolation of the same bacteria spp. from the urine cultures of the same patient after 24 hours confirmed the diagnosis of asymptomatic bacteriuria.

In our study, we have found the frequency of asymptomatic bacteriuria in pregnant women and control group as 6.8% (17/250) and 3.3% (2/60) respectively. The difference between the two groups was not statistikcally significant. And no statistically significant difference was noted in the frequency of bacteriuria between two groups with respect to the trimesters. We conclude that in order to avoid the possible complications of asymptomatic bacteriuria, pregnant women should be screened with urine tests that should e performed in each trimester of pregnancy.

Key Word: Pregnancy, asymptomatic Bacteriüria.

Gebelikte asemptomatik bakteriüri; gebelik toksikozu, akut piyelonefrit, prematür doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bölgemizdeki gebe kadınlarda asemptomatik bakteriüri oranını ve trimesterler arasında farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla, idrar yolu infeksiyonuna ait herhangi bir şikayeti olmayan farklı trimesterdeki 250 gebe kadından ve kontrol grubu olarak gebe olmayan seksüel olarak aktif, üriner sistem infeksiyon bulgusu olmayan 60 kadından uygun şartlarla orta akım idrarı alınarak, kültürleri yapıldı. İdrar kültürlerinde 100.000 cfu/mL üremesi olanlar belirlenerek (NCCLS standartlarına göre), 24 saat sonra yapılan idrar kültürlerinde de aynı bakterinin izole edildiği vakalar asemptomatik bakteriürili olarak kabul edildi.

Çalışmamızda asemptomatik bakteriüri oranı gebelerde %6.8 (17/250), kontrol grubunda %3.3 (2/60) olarak bulunmuştur. Her iki grup arasında istatistiki olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Çalışmaya dahil edilen gebelerin trimester-asemptomatik bakteriüri ilişkisi incelendiğinde, trimesterler arasında istatistiki olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Bu nedenle asemptomatik bakteriüriye bağlı gelişebilecek komplikasyonları önlemek için, gebeliğin her trimesterinde gebelerin asemptomatik bakteriüri yönünden taranması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Asemptomatik Bakteriüri.